Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 18 (4) 2019 strony: 251–257

Sandra Wajchman-Świtalska, Roman Jaszczak

Katedra Urządzania Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

LASY OCHRONNE NA OBSZARACH MIEJSKICH I PODMIEJSKICH W POLSCE W LATACH 2010-2016

słowa kluczowe: powierzchnia lasów ochronnych, lasy miejskie, lasy podmiejskie, leśnictwo, podział administracyjny, Polska
streszczenie:

Wstęp. Lasy ochronne stanowią ważny element wielofunkcyjnego leśnictwa w Polsce. Pełniąc głównie funkcje pozaprodukcyjne, często są terenami o zwiększonym zainteresowaniu społeczeństwa, które wykorzystuje je m.in. do rekreacji. Pomimo ważnej roli jaką odgrywają w skali kraju istnieje szereg problemów z ustaleniem ich dokładnej powierzchni ogółem. Jednak dane udostępnianie przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) są wystarczające, aby dokonać analizy zmiany ich powierzchni w różnych kategoriach.

Cel badań. Celem pracy jest przedstawienie powierzchni lasów ochronnych - podmiejskich w zarządzie Lasów Państwowych w latach 2010-2016 oraz gminnych w miastach i wokół nich w latach 2011-2016 z podziałem na województwa, wskazanie tendencji zmian ich powierzchni oraz podanie ich możliwych przyczyn.

Metody badań. Analizę przeprowadzono na podstawie danych statystycznych udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i dotyczyła lat 2010-2016 (lasy państwowe) i 2011-2016 (lasy gminne).

Wyniki. Uzyskane wyniki pokazały, że w skali kraju w omawianym okresie czasu, niezależnie od formy własności, nastąpiło zmniejszenie powierzchni lasów ochronnych znajdujących się w miastach i wokół nich.

Konkluzje. Mając na uwadze fakt, że z jednej strony omawiane lasy pełnią istotną rolę w nowoczesnym, zrównoważonym i wielofunkcyjnym leśnictwie, a z drugiej stanowią miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców miast, ubytek ich powierzchni jest niekorzystny. Trudno przy tym wskazać w sposób jednoznaczny przyczyn tego zjawiska. Wpływ na fluktuację powierzchni lasów ochronnych mają przede wszystkim takie czynniki jak: rozbieżności odnośnie granic i powierzchni lasów pomiędzy stanem formalnym a istniejącym w Ewidencji Gruntów i Budynków, niekontrolowany proces zalesiania gruntów nieleśnych, działania inwestycyjne właścicieli lasów oraz braki w dokumentacji, różne standardy w dokładności zbierania i udostępniania danych liczbowych.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/26_4_2019.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.26

For citation:

MLA Wajchman-Świtalska, Sandra, and Roman Jaszczak. "LASY OCHRONNE NA OBSZARACH MIEJSKICH I PODMIEJSKICH W POLSCE W LATACH 2010-2016 [PROTECTIVE FORESTS WITHIN URBAN AND SUBURBAN AREAS IN POLAND IN THE YEARS 2010-2016]." Acta Sci.Pol. Silv. 18.4 (2019): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.26
APA (2019). LASY OCHRONNE NA OBSZARACH MIEJSKICH I PODMIEJSKICH W POLSCE W LATACH 2010-2016 [PROTECTIVE FORESTS WITHIN URBAN AND SUBURBAN AREAS IN POLAND IN THE YEARS 2010-2016]. Acta Sci.Pol. Silv. 18 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.26
ISO 690 WAJCHMAN-ŚWITALSKA, Sandra, JASZCZAK, Roman. LASY OCHRONNE NA OBSZARACH MIEJSKICH I PODMIEJSKICH W POLSCE W LATACH 2010-2016 [PROTECTIVE FORESTS WITHIN URBAN AND SUBURBAN AREAS IN POLAND IN THE YEARS 2010-2016]. Acta Sci.Pol. Silv., 2019, 18.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.26
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume18/issue4/abstract-26.html