Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 18 (4) 2019 strony: 237–244

Agnieszka Mandziuk1, Marcin Studnicki2

1Katedra Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa, Instytut Nauk Leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2
Katedra Biometrii, Instytut Rolnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Gotowość przyjęcia rekompensaty jako miara wartości nierynkowych świadczeń terenów leśnych

słowa kluczowe: rekreacja, wartość nierynkowa, rezerwat przyrody “Nad Tanwią”, metoda CVM, model WTA
streszczenie:

Wycena świadczeń środowiska leśnego jest trudna ze względu na ich nierynkowy charakter. Celem pracy było określenie nierynkowej wartości rekreacyjnych świadczeń rezerwatu przyrody „Nad Tanwią”, który znajduje się w Nadleśnictwie Józefów (RDLP w Lublinie). Materiał badawczy stanowią dane ankietowe pochodzące z badań przeprowadzonych w miesiącach: maj - wrzesień 2017 r. Badaniami objęto 341 respondentów przebywających na terenie rezerwatu. Do analizy statystycznej wykorzystano metodę CART. Analizie statystycznej poddano pytania ankiety dotyczące deklarowanej wartości rekompensaty w zamian za rezygnację z wypoczynku na terenie rezerwatu. W badaniach zastosowano metodę WTA, w wyniku której zbudowano model WTA, przy zastosowaniu karty płatności w formacie pytanie otwartego. Blisko 30% respondentów zadeklarowała chęć otrzymania rekompensaty. Sumaryczna wartość rekompensaty wyniosła 6 727 zł. Wartość korzyści nierynkowych dla grupy respondentów wyniosła prawie 10,3 tys. zł, a dla turystów odwiedzających rezerwat w ciągu roku – 7,55 mln zł. Rezerwat jest ważnym miejscem rekreacji dla społeczności lokalnej, ponieważ najwięcej respondentów którzy wyrazili chęć przyjęcia WTA pochodziło z województwa lubelskiego.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/24_4_2019.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.24

For citation:

MLA Mandziuk, Agnieszka, and Marcin Studnicki. "Gotowość przyjęcia rekompensaty jako miara wartości nierynkowych świadczeń terenów leśnych [The Willingness To Accept as a measure of the non-market value of forest areas]." Acta Sci.Pol. Silv. 18.4 (2019): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.24
APA (2019). Gotowość przyjęcia rekompensaty jako miara wartości nierynkowych świadczeń terenów leśnych [The Willingness To Accept as a measure of the non-market value of forest areas]. Acta Sci.Pol. Silv. 18 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.24
ISO 690 MANDZIUK, Agnieszka, STUDNICKI, Marcin. Gotowość przyjęcia rekompensaty jako miara wartości nierynkowych świadczeń terenów leśnych [The Willingness To Accept as a measure of the non-market value of forest areas]. Acta Sci.Pol. Silv., 2019, 18.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.24
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume18/issue4/abstract-24.html