Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 18 (4) 2019 strony: 211–219

Paweł Rutkowski1, Monika Konatowska1, Jean Diatta2, Agnieszka Andrzejewska2, Łukasz Tyburski3, Paweł Przybylski4

1Department of Forest Sites and Ecology, Poznań University of Life Sciences
2
Department of Agricultural Chemistry and Environmental Biogeochemistry, Poznań University of Life Sciences
3
Department of Science and Nature Monitoring, Kampinos National Park
4
Department of Silviculture and Genetics of Forest Trees, Forest Research Institute

OCENA ZAWARTOŚCI SODU I POTASU JAKO NATURALNEGO WSKAŹNIKA ZASOLENIA W GLEBACH KAMPINOSKIEGO I SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO (POLSKA)

słowa kluczowe: naturalny wskaźnik zasolenia, naturalne gleby leśne, wydmy, klimat
streszczenie:
Wstęp. Widłak (2016) zaproponowała wskaźnik zasolenia gleby, zdefiniowany jako stosunek sodu do potasu (Na/K). Przy stężeniach sodu wyższych niż stężenie potasu iloraz przekracza wartość 1. Oznacza to bardzo niekorzystny wpływ na napowietrzanie systemu korzeniowego i wchłanianie składników pokarmowych przez rośliny.
Cel badań. Celem badań było przetestowanie tego wskaźnika w glebach wydmowych dwóch polskich parków narodowych: Słowińskiego (SNP) i Kampinoskiego (KNP).
Wyniki. W ściółce i we wszystkich poziomach mineralnych gleb SNP średni wskaźnik zasolenia zaproponowany przez Widłak wykazywał wartości <1,0 (maksymalnie 0,74), co plasuje gleby SNP w grupie gleb o korzystnych właściwościach napowietrzania korzeni i przyswajalności składników pokarmowych przez rośliny. W glebach KNP wykazano także sprzyjające warunki dla ściółki i głębokości 5–10 cm i 45–50 cm.
Na głębokości 25–30 cm stosunek Na/K przekroczył 1, osiągając wartość 1,25. Wyższa zawartość sodu i potasu w glebach KNP, w porównaniu z SNP, może być konsekwencją mniejszych opadów w środkowej części Polski, a tym samym słabszego przemywania gleby powodującego migrację pierwiastków w głąb profilu. Wskaźnik Na/K może być miarą nie tylko lepszych lub gorszych warunków glebowych, ale także odzwierciedleniem warunków klimatycznych.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/21_4_2019.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.21

For citation:

MLA Rutkowski, Paweł, et al. "ASSESSMENT OF SODIUM AND POTASSIUM CONTENTS AS NATURAL INDICATORS OF SALINITY IN SOILS OF THE KAMPINOSKI AND SŁOWIŃSKI NATIONAL PARKS (POLAND)." Acta Sci.Pol. Silv. 18.4 (2019): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.21
APA (2019). ASSESSMENT OF SODIUM AND POTASSIUM CONTENTS AS NATURAL INDICATORS OF SALINITY IN SOILS OF THE KAMPINOSKI AND SŁOWIŃSKI NATIONAL PARKS (POLAND). Acta Sci.Pol. Silv. 18 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.21
ISO 690 RUTKOWSKI, Paweł, et al. ASSESSMENT OF SODIUM AND POTASSIUM CONTENTS AS NATURAL INDICATORS OF SALINITY IN SOILS OF THE KAMPINOSKI AND SŁOWIŃSKI NATIONAL PARKS (POLAND). Acta Sci.Pol. Silv., 2019, 18.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.21
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume18/issue4/abstract-21.html