Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 18 (4) 2019 strony: 199–209

Mariusz R. Szczepański1, Dorota Wrońska-Pilarek2

1 Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu
2
Katedra Botaniki Leśnej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

OKAZAŁE DRZEWA ZABYTKOWEGO PARKU W POTULICACH W GMINIE LIPKA

słowa kluczowe: dendroflora, park zabytkowy, inwentaryzacja dendrologiczna, gmina Lipka
streszczenie:

Wstęp. Zabytkowy park pałacowy w Potulicach powstał w pierwszej połowie XIX wieku. Jest on jednym z pięciu zabytkowych parków w gminie Lipka. Został wypisany do rejestru zabytków w 1982 roku pod numerem A-421. Celem pracy było wykonanie inwentaryzacji okazałych drzew, ustalenie ich rozmieszczenia, aktualnych wymiarów i stanu zdrowotnego oraz porównanie z inwentaryzacją z 1980 roku.
Materiał i metody. Badania terenowe przeprowadzono w sezonie wegetacyjnym 2018 i 2019 roku. Pomierzono obwody, wysokości drzew oraz oceniono stan zdrowotny. Ustalono także ich lokalizację (GPS) oraz stworzono mapę rozmieszczenia okazałych drzew.
Wyniki. Zinwentaryzowano 100 cennych, okazałych drzew, z których 37 ma obwody pomnikowe. Należą one do 15 gatunków, pochodzących z 14 rodzajów i 9 rodzin. W parku w Potulicach najczęściej spotykanymi okazałymi drzewami są: Fraxinus excelsior, Aesculus hippocastanum, Acer platanoides oraz Carpinus betulus.
Wnioski. Dzięki prowadzonym zabiegom pielęgnacyjnym stan zdrowotny większości (77%) okazałych drzew jest dobry (1) lub bardzo dobry (0). Obecny stan parku w Potulicach można uznać za średni. Zachowały się tutaj aleje grabowe, polany, stawy oraz cenny starodrzew.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/20_4_2019.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.20

For citation:

MLA Szczepański, Mariusz R., and Dorota Wrońska-Pilarek. "OKAZAŁE DRZEWA ZABYTKOWEGO PARKU W POTULICACH W GMINIE LIPKA [IMPRESSIVE TREES OF THE HISTORICAL PARK IN POTULICE IN LIPKA COMMUNE]." Acta Sci.Pol. Silv. 18.4 (2019): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.20
APA (2019). OKAZAŁE DRZEWA ZABYTKOWEGO PARKU W POTULICACH W GMINIE LIPKA [IMPRESSIVE TREES OF THE HISTORICAL PARK IN POTULICE IN LIPKA COMMUNE]. Acta Sci.Pol. Silv. 18 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.20
ISO 690 SZCZEPAńSKI, Mariusz R., WROńSKA-PILAREK, Dorota. OKAZAŁE DRZEWA ZABYTKOWEGO PARKU W POTULICACH W GMINIE LIPKA [IMPRESSIVE TREES OF THE HISTORICAL PARK IN POTULICE IN LIPKA COMMUNE]. Acta Sci.Pol. Silv., 2019, 18.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.20
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume18/issue4/abstract-20.html