Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 18 (2) 2019 strony: 109-117

Sandra Wajchman-Świtalska

Katedra Urządzania Lasu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PRZYDATNOŚĆ DRZEWOSTANÓW LEŚNICTWA MIEJSKIEGO STRZESZYNEK (POZNAŃ) DO FUNKCJI REKREACYJNEJ

słowa kluczowe: waloryzacja, lasy miejskie, drzewostany, rekreacja, urządzanie lasów miejskich, leśnictwo
streszczenie:

Wstęp. Waloryzacja rekreacyjna drzewostanów pozwala ocenić ich zasoby i walory rekreacyjne, racjonalnie gospodarować ekosystemem leśnym oraz trafnie ulokować obiekty zagospodarowania rekreacyjnego. Wiedza, jaką dostarczają wyniki waloryzacji pozwala na jednoczesne udostępnienie środowiska leśnego oraz jego ochronę. Ponadto, może mieć bezpośredni wpływ na indywidualizację planowania w zakresie urządzania lasu.

Cel badań. Celem badań była waloryzacja drzewostanów pod względem przydatności do funkcji rekreacyjnej. Obiekt badań stanowi największe pod względem powierzchni leśnictwo miejskie w Poznaniu - Strzeszynek.

Metody badań. Waloryzacji dokonano na podstawie oceny szeregu cech drzewostanu (typ siedliskowy lasu, wiek gatunku panującego, zróżnicowanie składu gatunkowego, wskaźnik zadrzewienia, występowanie warstwy podszytowo-podrostowej, rodzaj pokrywy, zwarcie drzewostanu) oraz ukształtowania terenu i występowania wód powierzchniowych. Źródło danych stanowił opis taksacyjny stanowiący część Planu Urządzenia Lasu dla Lasów Komunalnych Miasta Poznania na okres od 1.01.2013 do 31.12.2022.

Wyniki. Leśnictwo Strzeszynek posiada bardzo wysoki udział drzewostanów średnio przydatnych do pełnienia funkcji rekreacyjnej, który wynosi 81,02%. Drugą grupę stanowią drzewostany najbardziej przydatne do pełnienia wspomnianej funkcji (16,95%), a wzrost ich udziału jest możliwy poprzez działania z zakresu urządzania lasów miejskich. Udział drzewostanów o cechach nieprzydatnych jest znikomy (2,03%).

Konkluzje. Obszar badań ma duże predyspozycje do pełnienia funkcji rekreacyjnej.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/12_2_2019.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.12

For citation:

MLA Wajchman-Świtalska, Sandra. "PRZYDATNOŚĆ DRZEWOSTANÓW LEŚNICTWA MIEJSKIEGO STRZESZYNEK (POZNAŃ) DO FUNKCJI REKREACYJNEJ [USEFULNESS OF STANDS WITHIN STRZESZYNEK FOREST RANGE (POZNAŃ) FOR RECREATIONAL FUNCTION]." Acta Sci.Pol. Silv. 18.2 (2019): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.12
APA (2019). PRZYDATNOŚĆ DRZEWOSTANÓW LEŚNICTWA MIEJSKIEGO STRZESZYNEK (POZNAŃ) DO FUNKCJI REKREACYJNEJ [USEFULNESS OF STANDS WITHIN STRZESZYNEK FOREST RANGE (POZNAŃ) FOR RECREATIONAL FUNCTION]. Acta Sci.Pol. Silv. 18 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.12
ISO 690 WAJCHMAN-ŚWITALSKA, Sandra. PRZYDATNOŚĆ DRZEWOSTANÓW LEŚNICTWA MIEJSKIEGO STRZESZYNEK (POZNAŃ) DO FUNKCJI REKREACYJNEJ [USEFULNESS OF STANDS WITHIN STRZESZYNEK FOREST RANGE (POZNAŃ) FOR RECREATIONAL FUNCTION]. Acta Sci.Pol. Silv., 2019, 18.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.12
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume18/issue2/abstract-12.html