Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 18 (1) 2019 strony: 49–58

Anna Ankudo-Jankowska, Krzysztof Białek

Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ANALIZA STRUKTURY I TEMPA ZMIAN KOSZTÓW EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE WŁOSZAKOWICE

słowa kluczowe: edukacja przyrodniczo-leśna, koszty, analiza finansowa, wskaźniki struktury, wskaźniki dynamiki
streszczenie:

Celem pracy była analiza kosztów poniesionych przez Nadleśnictwo Włoszakowice na prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej w latach 2005-2014. W pracy zastosowano podział kosztów na VII grup: artykuły edukacyjne, usługi edukacyjne, tworzenie i utrzymanie ścieżek edukacyjnych, utrzymanie obiektów edukacyjnych, dodatki do wynagrodzeń edukatorów, prace godzinowe z zakresu zagospodarowania obiektów edukacyjnych oraz pozostałe koszty. W oparciu o dane źródłowe obliczono wskaźniki struktury oraz wskaźniki dynamiki badanych grup kosztów. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w latach 2005-2014 struktura kosztów edukacji przyrodniczo-leśnej w Nadleśnictwie Włoszakowice charakteryzowała się dużą zmiennością. Największy udział procentowy w kosztach prowadzenia tej działalności wykazywały koszty tworzenia i utrzymania ścieżek edukacyjnych (średnio 28%), a następnie koszty artykułów edukacyjnych, usług edukacyjnych, utrzymania obiektów edukacyjnych oraz prac godzinowych z zakresu zagospodarowania (wszystkie grupy po 16%). Przeprowadzone badania wykazały trend wzrostowy kosztów edukacji przyrodniczo-leśnej w jednostce, w okresie badawczym koszty całkowite zwiększyły się ponad 3,5. krotnie. Tendencję wzrostową odnotowano dla pięciu, spośród siedmiu analizowanych grup kosztów, tj.: artykuły edukacyjne, usługi edukacyjne, tworzenie i utrzymanie ścieżek dydaktycznych, dodatki do wynagrodzeń edukatorów oraz prace godzinowe z zakresu zagospodarowania.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_1_2019.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.6

For citation:

MLA Ankudo-Jankowska, Anna, and Krzysztof Białek. "ANALIZA STRUKTURY I TEMPA ZMIAN KOSZTÓW EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE WŁOSZAKOWICE [STRUCTURE ANALYSIS AND PACE OF FOREST EDUCATION COSTS CHANGE IN THE WŁOSZAKOWICE FOREST DISTRICT]." Acta Sci.Pol. Silv. 18.1 (2019): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.6
APA (2019). ANALIZA STRUKTURY I TEMPA ZMIAN KOSZTÓW EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE WŁOSZAKOWICE [STRUCTURE ANALYSIS AND PACE OF FOREST EDUCATION COSTS CHANGE IN THE WŁOSZAKOWICE FOREST DISTRICT]. Acta Sci.Pol. Silv. 18 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.6
ISO 690 ANKUDO-JANKOWSKA, Anna, BIAłEK, Krzysztof. ANALIZA STRUKTURY I TEMPA ZMIAN KOSZTÓW EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE WŁOSZAKOWICE [STRUCTURE ANALYSIS AND PACE OF FOREST EDUCATION COSTS CHANGE IN THE WŁOSZAKOWICE FOREST DISTRICT]. Acta Sci.Pol. Silv., 2019, 18.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.6
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume18/issue1/abstract-6.html