Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 18 (1) 2019 strony: 41–48

Tomasz Jankowski, Andrzej Mazur

Katedra Entomologii Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Chrząszcze kusakowate (Coleoptera, Staphylinidae) wybranych środowisk Parku Narodowego „Ujście Warty”

słowa kluczowe: chrząszcze kusakowate, Staphylinidae, Park Narodowy „Ujście Warty”
streszczenie:
Entomofauna Parku Narodowego „Ujście Warty” jest bardzo słabo poznana. Celem pracy było rozpoznanie zgrupowań chrząszczy kusakowatych (Staphylinidae) w środowiskach leśnych (ols i łęg) i nieleśnych (łąka i zarośla wierzbowe, obszary zalewowe) Parku Narodowego „Ujście Warty”.
Badania prowadzono w od maja do października 2007 roku na 4 stanowiskach kontrolnych.
Odłowu chrząszczy na każdym stanowisku dokonano za pomocą 5. pułapek Barbera. W warunkach kameralnych zebrany materiał segregowano i oznaczano. Zgrupowania chrząszczy opisano za pomocą wskaźników dominacji, częstości występowania, wierności w stosunku do środowiska oraz bogactwa gatunkowego (wskaźnik Magalefa) i różnorodności gatunkowej (wskaźnik Shannona-Wienera).
Podczas badań odłowiono 620 osobników należących do 41 gatunków. Najliczniej odłowionym gatunkiem jest Aleochara brevipennis Grav. Gatunek ten najliczniej występuje w lasach łęgowych. Najwięcej gatunków stwierdzono natomiast w zaroślach wierzbowych.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_1_2019.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.5

For citation:

MLA Jankowski, Tomasz, and Andrzej Mazur. "Chrząszcze kusakowate (Coleoptera, Staphylinidae) wybranych środowisk Parku Narodowego „Ujście Warty” [Rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) of selected biotops of the Ujście Warty National Park]." Acta Sci.Pol. Silv. 18.1 (2019): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.5
APA (2019). Chrząszcze kusakowate (Coleoptera, Staphylinidae) wybranych środowisk Parku Narodowego „Ujście Warty” [Rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) of selected biotops of the Ujście Warty National Park]. Acta Sci.Pol. Silv. 18 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.5
ISO 690 JANKOWSKI, Tomasz, MAZUR, Andrzej. Chrząszcze kusakowate (Coleoptera, Staphylinidae) wybranych środowisk Parku Narodowego „Ujście Warty” [Rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) of selected biotops of the Ujście Warty National Park]. Acta Sci.Pol. Silv., 2019, 18.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.5
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume18/issue1/abstract-5.html