Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 18 (1) 2019 strony: 23–30

Paweł Grochalski, Bartłomiej Bednarz

Zakład Ochrony lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej Instytutu Ochrony Ekosystemów Leśnych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Wpływ kolonii lęgowej kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo L.) na przyrost radialny sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w rezerwacie przyrody Kąty Rybackie

słowa kluczowe: dendrochronologia, kormorany, szerokość słojów, sosna zwyczajna
streszczenie:

Na podstawie przeprowadzonych badań dendrochronologicznych stwierdzono, że począwszy od roku 2003, w którym na sosnach zwyczajnych występujących w nadmorskim borze bażynowym w rezerwacie Kąty Rybackie pojawiła się kolonia lęgowa kormorana czarnego, nastąpiła wyraźna, nasilająca się z upływem lat, redukcja szerokości słojów. Średnia redukcja przyrostu na grubość u 30 drzew, w porównaniu z taką samą liczbą sosen zbliżonego wieku rosnących poza kolonią lęgową, sięgnęła 57,3% w okresie 2003-2013. Spadki przyrostu spowodowane były niszczeniem bezpośrednim koron drzew przez gniazdujące ptaki oraz oddziaływaniem pośrednim, poprzez wpływ przenawożonej odchodami kormoranów gleby na procesy wzrostu i rozwoju sosen. Za pomocą nieparametrycznego testu U Mann – Whitney’a wykazano, że w porównaniu z drzewami kontrolnymi spadek przyrostu drzew zasiedlonych przez kormorany był wysoce istotny, przy p=0,0002.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_1_2019.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.3

For citation:

MLA Grochalski, Paweł, and Bartłomiej Bednarz. "Wpływ kolonii lęgowej kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo L.) na przyrost radialny sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w rezerwacie przyrody Kąty Rybackie [The impact of breeding cormorants’ colonies (Phalacrocorax carbo L.) on radial increments of Scotch pine (Pinus sylvestris L.) in Kąty Rybackie nature reserve]." Acta Sci.Pol. Silv. 18.1 (2019): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.3
APA (2019). Wpływ kolonii lęgowej kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo L.) na przyrost radialny sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w rezerwacie przyrody Kąty Rybackie [The impact of breeding cormorants’ colonies (Phalacrocorax carbo L.) on radial increments of Scotch pine (Pinus sylvestris L.) in Kąty Rybackie nature reserve]. Acta Sci.Pol. Silv. 18 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.3
ISO 690 GROCHALSKI, Paweł, BEDNARZ, Bartłomiej. Wpływ kolonii lęgowej kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo L.) na przyrost radialny sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w rezerwacie przyrody Kąty Rybackie [The impact of breeding cormorants’ colonies (Phalacrocorax carbo L.) on radial increments of Scotch pine (Pinus sylvestris L.) in Kąty Rybackie nature reserve]. Acta Sci.Pol. Silv., 2019, 18.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.3
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume18/issue1/abstract-3.html