Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (4) 2018 strony: 353–360

Katarzyna Klimek, Tomasz Jelonek, Arkadiusz Tomczak

WPŁYW PROCESÓW STARZENIA SIĘ DRZEW NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE TKANKI DRZEWNEJ SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.)

słowa kluczowe: sosna zwyczajna, właściwości fizyczne drewna, gęstość umowna, adsorpcja wody, proce- sy starzenia się drzew
streszczenie:
W pracy przedstawiono charakterystykę wybranych cech fizycznych drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) rosnącej w drzewostanach przeszłorębnych. Celem badań była analiza wpływu starzenia się drzew na wybrane właściwości fizyczne drewna. Badania przeprowadzono w trzech przeszłorębnych drzewostanach sosnowych zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko (obszar Leśnego Zakładu Doświad-
czalnego Murowana Goślina), Nadleśnictwa Bolewice oraz Nadleśnictwa Warcino. Wybór powierzchni badawczych był determinowany przede wszystkim wiekiem drzewostanów, w których składzie dominowała sosna, w wieku co najmniej 150 lat. W każdym z drzewostanów wybrano trzy drzewa modelowe, które ścięto i pobrano z nich próbki do analiz właściwości drewna, tj. gęstości i adsorpcji wody. W badaniach wykazano występowanie wpływu procesu starzenia się drzew na zróżnicowanie opisywanych właściwości fizycznych drewna. Uzyskane wyniki wskazują, iż po przekroczeniu przez sosnę około 70 lat, w kolejnych nowo tworzonych słojach rocznych, ulega pogorszeniu jakość techniczna tkanki drzewnej. Wskazuje to na zasadność przeprowadzenia dokładniejszych badań w tym zakresie oraz dyskusję nad określeniem wieku rębności tego gatunku, który będzie uzasadniony również z punktu widzenia optymalizacji wykorzystania surowca drzewnego.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_4_2018.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.33

For citation:

MLA Klimek, Katarzyna, et al. "WPŁYW PROCESÓW STARZENIA SIĘ DRZEW NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE TKANKI DRZEWNEJ SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) [THE EFFECT OF TREE AGEING PROCESSES ON SELECTED PHYSICAL PROPERTIES OF XYLEM IN SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.)]." Acta Sci.Pol. Silv. 17.4 (2018): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.33
APA (2018). WPŁYW PROCESÓW STARZENIA SIĘ DRZEW NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE TKANKI DRZEWNEJ SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) [THE EFFECT OF TREE AGEING PROCESSES ON SELECTED PHYSICAL PROPERTIES OF XYLEM IN SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.)]. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.33
ISO 690 KLIMEK, Katarzyna, JELONEK, Tomasz, TOMCZAK, Arkadiusz. WPŁYW PROCESÓW STARZENIA SIĘ DRZEW NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE TKANKI DRZEWNEJ SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) [THE EFFECT OF TREE AGEING PROCESSES ON SELECTED PHYSICAL PROPERTIES OF XYLEM IN SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.)]. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.33
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume17/issue4/abstract-8.html