Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (4) 2018 strony: 353–360

Katarzyna Klimek, Tomasz Jelonek, Arkadiusz Tomczak

WPŁYW PROCESÓW STARZENIA SIĘ DRZEW NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE TKANKI DRZEWNEJ SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.)

słowa kluczowe: sosna zwyczajna, właściwości fizyczne drewna, gęstość umowna, adsorpcja wody, proce- sy starzenia się drzew
streszczenie:
W pracy przedstawiono charakterystykę wybranych cech fizycznych drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) rosnącej w drzewostanach przeszłorębnych. Celem badań była analiza wpływu starzenia się drzew na wybrane właściwości fizyczne drewna. Badania przeprowadzono w trzech przeszłorębnych drzewostanach sosnowych zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko (obszar Leśnego Zakładu Doświad-
czalnego Murowana Goślina), Nadleśnictwa Bolewice oraz Nadleśnictwa Warcino. Wybór powierzchni badawczych był determinowany przede wszystkim wiekiem drzewostanów, w których składzie dominowała sosna, w wieku co najmniej 150 lat. W każdym z drzewostanów wybrano trzy drzewa modelowe, które ścięto i pobrano z nich próbki do analiz właściwości drewna, tj. gęstości i adsorpcji wody. W badaniach wykazano występowanie wpływu procesu starzenia się drzew na zróżnicowanie opisywanych właściwości fizycznych drewna. Uzyskane wyniki wskazują, iż po przekroczeniu przez sosnę około 70 lat, w kolejnych nowo tworzonych słojach rocznych, ulega pogorszeniu jakość techniczna tkanki drzewnej. Wskazuje to na zasadność przeprowadzenia dokładniejszych badań w tym zakresie oraz dyskusję nad określeniem wieku rębności tego gatunku, który będzie uzasadniony również z punktu widzenia optymalizacji wykorzystania surowca drzewnego.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_4_2018.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.33

For citation:

MLA Klimek, Katarzyna, et al. "THE EFFECT OF TREE AGEING PROCESSES ON SELECTED PHYSICAL PROPERTIES OF XYLEM IN SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.)." Acta Sci.Pol. Silv. 17.4 (2018): 353–360. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.33
APA (2018). THE EFFECT OF TREE AGEING PROCESSES ON SELECTED PHYSICAL PROPERTIES OF XYLEM IN SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.). Acta Sci.Pol. Silv. 17 (4), 353–360 http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.33
ISO 690 KLIMEK, Katarzyna, JELONEK, Tomasz, TOMCZAK, Arkadiusz. THE EFFECT OF TREE AGEING PROCESSES ON SELECTED PHYSICAL PROPERTIES OF XYLEM IN SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.). Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.4: 353–360. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.33
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume17/issue4/abstract-8.html