Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (4) 2018 strony: 345–352

Władysław Danielewicz, Konrad Świtalski

PRÓBA OKREŚLENIA STATUSU NIEKTÓRYCH STANOWISK WICIOKRZEWU POMORSKIEGO (LONICERA PERICLYMENUM L.) W POLSCE

słowa kluczowe: Lonicera periclymenum, chorologia, Polska, środowisko leśne, stanowiska antropogeniczne
streszczenie:
Wiciokrzew pomorski jest w Polsce przedstawicielem holarktycznego elementu geograficznego o subatlantyckim typie rozmieszczenia. Największe zagęszczenie naturalnych stanowisk tego gatunku znajduje się na obszarze Pobrzeża Szczecińskiego. Był on wykazywany z licznym miejsc na Dolnym Śląsku. Na Ziemi Lubuskiej oraz w Wielkopolsce, a także w innych, centralnych i wschodnich rejonach kraju występuje dość
rzadko. Ze względu na znaczne oddalenie od głównego, północno-zachodniego ośrodka omawianego gatunku oraz popularność w uprawie, naturalność przynajmniej niektórych jego stanowisk może budzić wątpliwości. Celem tej pracy jest próba określenia statusu Lonicera periclymenum na znanych autorom 31 leśnych stanowiskach omawianego pnącza w zachodniej i środkowej Polsce. Na podstawie analizy takich cech, jak: wielkość i położenie stanowiska w stosunku do granicy lasu i dróg, charakter zbiorowiska roślinnego, udział gatunków obcych oraz bliskość potencjalnych miejsc uprawy ustalono, że we wszystkich badanych miejscach wiciokrzew pomorski pojawił się najprawdopodobniej wtórnie, dzięki bezpośrednim lub pośrednim działaniom człowieka. Istnieje przypuszczenie, że także inne stanowiska uważane dotąd za naturalne mają charakter antropogeniczny.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_4_2018.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.32

For citation:

MLA Danielewicz, Władysław, and Konrad Świtalski. "AN ATTEMPT AT DETERMINING THE STATUS OF SELECTED LOCALITIES OF WOODBINE (LONICERA PERICLYMENUM L.) IN POLAND." Acta Sci.Pol. Silv. 17.4 (2018): 345–352. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.32
APA (2018). AN ATTEMPT AT DETERMINING THE STATUS OF SELECTED LOCALITIES OF WOODBINE (LONICERA PERICLYMENUM L.) IN POLAND. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (4), 345–352 http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.32
ISO 690 DANIELEWICZ, Władysław, ŚWITALSKI, Konrad. AN ATTEMPT AT DETERMINING THE STATUS OF SELECTED LOCALITIES OF WOODBINE (LONICERA PERICLYMENUM L.) IN POLAND. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.4: 345–352. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.32
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume17/issue4/abstract-7.html