Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (4) 2018 strony: 325–332

Jarosław Szaban, Wojciech Kowalkowski, Kamila Płońska, Maciej Puchała

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE DREWNA ŚWIERKA POSPOLITEGO (PICEA ABIES (L.) KARST.) POCHODZĄCEGO Z POWIERZCHNI DOŚWIADCZALNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE LZD SIEMIANICE

słowa kluczowe: świerk pospolity, proweniencja, ściskanie drewna
streszczenie:
Wstęp. W pracy przedstawiono analizę związku pochodzenia świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) z wytrzymałością drewna na ściskanie wzdłuż włókien. Celem pracy było m.in. określenie, w jaki sposób pochodzenie wpływa na jakość tkanki drzewnej.
Materiał i metody. Materiał badawczy pochodził z unikatowej powierzchni badawczej Katedry Hodowli Lasu UP w Poznaniu. Powierzchnia została założona w 1975 roku na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach. Materiał badawczy pobrano w postaci wałków pozyskanych z pierśnicy 40-letnich drzew modelowych.
Wyniki. Analizowane pochodzenia wykazały statystycznie istotne zróżnicowanie wytrzymałości drewna na ściskanie wzdłuż włókien. Średnia wytrzymałość wszystkich badanych prób wyniosła 20,17 MPa, największą wytrzymałością cechowało się drewno pochodzenia Zwierzyniec Lubelski, a najmniejszą Nowe Ramuki.
Nie wszystkie pochodzenia różniły się między sobą w zakresie badanej cechy. Najmniejsze zróżnicowanie wystąpiło w przypadku pochodzenia Kartuzy, gdyż pochodzenie to różniło się statystycznie istotnie tylko od pochodzenia Zwierzyniec Lubelski. Badania pozwoliły stworzyć listę rankingową najlepszych pochodzeń świerka pospolitego.
Wnioski. Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien drewna świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) wzrastającego w tych samych warunkach siedliskowych zależy między innymi od pochodzenia populacji matecznych.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_4_2018.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.30

For citation:

MLA Szaban, Jarosław, et al. "WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE DREWNA ŚWIERKA POSPOLITEGO (PICEA ABIES (L.) KARST.) POCHODZĄCEGO Z POWIERZCHNI DOŚWIADCZALNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE LZD SIEMIANICE [COMPRESSIVE STRENGTH OF SPRUCE (PICEA ABIES (L.) KARST.) IN THE AREA LOCATED AT THE FOREST EXPERIMENTAL STATION SIEMIANICE]." Acta Sci.Pol. Silv. 17.4 (2018): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.30
APA (2018). WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE DREWNA ŚWIERKA POSPOLITEGO (PICEA ABIES (L.) KARST.) POCHODZĄCEGO Z POWIERZCHNI DOŚWIADCZALNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE LZD SIEMIANICE [COMPRESSIVE STRENGTH OF SPRUCE (PICEA ABIES (L.) KARST.) IN THE AREA LOCATED AT THE FOREST EXPERIMENTAL STATION SIEMIANICE]. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.30
ISO 690 SZABAN, Jarosław, et al. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE DREWNA ŚWIERKA POSPOLITEGO (PICEA ABIES (L.) KARST.) POCHODZĄCEGO Z POWIERZCHNI DOŚWIADCZALNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE LZD SIEMIANICE [COMPRESSIVE STRENGTH OF SPRUCE (PICEA ABIES (L.) KARST.) IN THE AREA LOCATED AT THE FOREST EXPERIMENTAL STATION SIEMIANICE]. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.30
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume17/issue4/abstract-5.html