Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (4) 2018 strony: 299–305

Antoni T. Miler

JEDNORODNOŚĆ SERII CZASOWYCH TEMPERATURY POWIETRZA I OPADU ATMOSFERYCZNEGO W WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM

słowa kluczowe: Wielkopolski Park Narodowy, jednorodność serii czasowych, trendy temperatury powie- trza, trendy opadu atmosferycznego
streszczenie:
Celem pracy była ocena jednorodności serii czasowych temperatury powietrza i opadu atmosferycznego, występujących na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego w latach 1848–2017. Park jest położony w środkowej części dorzecza Warty, w centralnej części Wielkopolski, w okolicach Poznania. Teren ten jest usytuowany w zachodniej części Wielkopolsko-Mazowieckiego regionu klimatycznego. Krajobraz naturalny jest typu polodowcowego budowy plejstoceńskiej i holoceńskiej. Gatunkiem panującym jest sosna zwyczajna
(Pinus silvestris), ale są obecne także: dąb (Quercus robur), brzoza (Betula pendula), olsza (Alnus glutinosa) i buk (Fagus silvatica). Dominują siedliska: las świeży, las mieszany świeży i bór mieszany świeży. Zmiany klimatyczne w Parku wykazują stosunkowo dużą stacjonarność wyrażoną np. przez parametry dynamiki temperatury powietrza i opadu atmosferycznego. Serie czasowe średniej rocznej temperatury powietrza nie są jednorodne. W ostatnich 20 latach przyrost temperatury powietrza wynosił 0,04°C/rok i był sześciokrotnie większy niż trend w całym badanym okresie. Serie średniej temperatury powietrza w badanych okresach wykazują istotne statystycznie, dodatnie trendy zmian dla marca, kwietnia, maja, sierpnia, listopada, grudnia i całego roku (na poziomie istotności 0,05). Odpowiednio wynoszą one na rok: 0,011°C, 0,009°C, 0,008°C, 0,007°C, 0,013°C, 0,010°C i 0,006°C (Sen’s slope). Dla innych miesięcy takie trendy nie są istotne statystycznie. Dla sum rocznych opadu atmosferycznego nie ma podstaw, aby odrzucić hipotezę, że serie czasowe są statystycznie jednorodne. Dla badanego okresu zmiany trendów dla szeregów czasowych opadu atmosferycznego nie występują na poziomie istotności 0,05. Tendencje są nieistotne, zarówno dla każdego miesiąca roku, jak i poszczególnych lat.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_4_2018.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.27

For citation:

MLA Miler, Antoni T.. "JEDNORODNOŚĆ SERII CZASOWYCH TEMPERATURY POWIETRZA I OPADU ATMOSFERYCZNEGO W WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM [HOMOGENEITY OF TIME SERIES FOR AIR TEMPERATURE AND PRECIPITATION IN THE WIELKOPOLSKI NATIONAL PARK]." Acta Sci.Pol. Silv. 17.4 (2018): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.27
APA Miler A. T. (2018). JEDNORODNOŚĆ SERII CZASOWYCH TEMPERATURY POWIETRZA I OPADU ATMOSFERYCZNEGO W WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM [HOMOGENEITY OF TIME SERIES FOR AIR TEMPERATURE AND PRECIPITATION IN THE WIELKOPOLSKI NATIONAL PARK]. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.27
ISO 690 MILER, Antoni T.. JEDNORODNOŚĆ SERII CZASOWYCH TEMPERATURY POWIETRZA I OPADU ATMOSFERYCZNEGO W WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM [HOMOGENEITY OF TIME SERIES FOR AIR TEMPERATURE AND PRECIPITATION IN THE WIELKOPOLSKI NATIONAL PARK]. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.27
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume17/issue4/abstract-2.html