Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (3) 2018 strony: 267-274

Andrzej Węgiel, Sławomir Ociepka, Agnieszka Błasiak

Zastosowanie naziemnego skanera laserowego do określenia miąższości drzew stojących w drzewostanie podokapowym

słowa kluczowe: LiDAR, pomiar drzew, tablice miąższości, wzory empiryczne
streszczenie:

Celem pracy było określenie za pomocą naziemnego skanera laserowego miąższości siedmiu gatunków drzew: sosny zwyczajnej Pinus sylvestris, modrzewia europejskiego Larix decidua, daglezji zielonej Pseudotsuga menziesii, dęba bezszypułkowego Quercus petraea, buka pospolitego Fagus silvatica, klona jawora Acer pseudoplatanus, lipy drobnolistnej Tilia cordata oraz porównanie uzyskanych wyników z otrzymanymi za pomocą analiz alternatywnych - tablic miąższości i wzorów empirycznych.
Pomiary przeprowadzono na powierzchni eksperymentalnej w Nadleśnictwie Zielonka. Obejmowała ona pola z 40-letnimi drzewostanami wymienionych gatunków rosnące pod okapem 160-letniego starodrzewu sosny zwyczajnej. Dla siedmiu analizowanych gatunków wykonano skany za pomocą skanera Faro LS 880. Na każdym z trzech poletek analizie poddano 5 drzew, mierząc ich średnice w odstępach jednometrowych oraz pierśnicę i wysokość. Łącznie pomiarem objęto 105 drzew.
Miąższość drzew wszystkich analizowanych gatunków określona sekcyjnie za pomocą skanera laserowego była istotnie większa od miąższości określonej za pomocą tablic i wzorami empirycznymi.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_3_2018.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.24

For citation:

MLA Węgiel, Andrzej, et al. "Use of terrestrial laser scanner for determination the volume of trees growing under canopy." Acta Sci.Pol. Silv. 17.3 (2018): 267-274. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.24
APA (2018). Use of terrestrial laser scanner for determination the volume of trees growing under canopy. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (3), 267-274 http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.24
ISO 690 WęGIEL, Andrzej, OCIEPKA, Sławomir, BłASIAK, Agnieszka. Use of terrestrial laser scanner for determination the volume of trees growing under canopy. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.3: 267-274. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.24
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume17/issue3/abstract-8.html