Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (3) 2018 strony: 251-256

Bartłomiej Bednarz, Mariusz Drożdż

Wpływ „czarciej miotły” (Melampsorella caryophyllacearum (DC.) Schröt.) na szerokość rocznych pierścieni drewna jodły pospolitej Abies alba Mill.

słowa kluczowe: chronologia słojów rocznych, Abies alba, depresja przyrostów rocznych, rak jodły
streszczenie:

Wpływ raka jodły (Melampsorella caryophyllacearum (DC.) Schröt.)) na przyrosty roczne jodły pospolitej (Abies alba Mill.) z Leśnictwa Bandrów w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne badano przy zastosowaniu metod dendrochronologicznych. Chronologie badanych jodeł z obecnością czarcich mioteł podzielono na 6 dwunastoletnich odcinków czasowych.
Wykazano, że w pierwszych 4 okresach czasu, obejmujących 50 latach życia drzew rak jodły nie miał istotnego wpływu na szerokość przyrostów radialnych jodły pospolitej. W późniejszym okresie, u drzew dojrzałych, obserwowano istotne stopniowe zmniejszanie się szerokości rocznych pierścieni drewna. Odkładane przyrosty roczne jodeł z rakiem (5 i 6 okres przyrostowy) były istotnie 12% i 24% mniejsze niż u jodeł zdrowych.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_3_2018.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.22

For citation:

MLA Bednarz, Bartłomiej, and Mariusz Drożdż. "The effect of fir broom rust (Melampsorella caryophyllacearum (DC.) Schröt.) on the silver fir tree ring widths." Acta Sci.Pol. Silv. 17.3 (2018): 251-256. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.22
APA (2018). The effect of fir broom rust (Melampsorella caryophyllacearum (DC.) Schröt.) on the silver fir tree ring widths. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (3), 251-256 http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.22
ISO 690 BEDNARZ, Bartłomiej, DROŬDŬ, Mariusz. The effect of fir broom rust (Melampsorella caryophyllacearum (DC.) Schröt.) on the silver fir tree ring widths. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.3: 251-256. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.22
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume17/issue3/abstract-6.html