Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (3) 2018 strony: 211-219

Robert Korzeniewicz, Joanna Multańska, Winicjusz Kasprzyk

Wpływ nawożenia azotowego i podcinania korzeni na wzrost i przeżywalność buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w uprawie

słowa kluczowe: produkcja szkółkarska, buk zwyczajny, nawożenie, podcinanie korzeni, wzrost
streszczenie:

Wstęp. W pracy przedstawiono analizę wpływu nawożenia azotowego i podcinania korzeni na wzrost
i przeżywalność 2.letnich sadzonek buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) po roku wzrostu w uprawie leśnej.

Materiał i metody. Materiał badawczy pochodził z powierzchni doświadczalnej założonej na terenie Nadleśnictwa Jawor, wchodzącego w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów we Wrocławiu. Analizie poddano młode buki zwyczajnego
po roku wzrostu w uprawie leśnej, do założenia której użyto 2.letnich sadzonek wyprodukowanych różnymi technologiami. W doświadczeniu badano dwa czynniki, którymi były: sposób produkcji szkółkarskiej (sadzonki bez podcinanych i z podcinanymi i korzeniami) oraz wpływ zmieniającej się dawki nawozu azotowego zastosowanego na etapie produkcji szkółkarskiej..

Wyniki. W doświadczeniu wykazano na silny wpływ podcinania systemów korzeniowych i nawożenia azotowego
na przeżywalność, wysokość i średnicę w szyi korzeniowej sadzonek buka. Ustalono, że w uprawie najwyższymi
i najgrubszymi są sadzonki z niepodcinanym systemem korzeniowym i nawożone dawką nawozu azotowego w ilości 25 kg/ha. Natomiast te same sadzonki charakteryzowały się najniższą przeżywalnością. Wykazano, że zróżnicowane dawki nawozu azotowego miały mniejszy wpływ na cechy biometryczne buka zwyczajnego od zabiegu podcinania korzeni. Zaobserwowano także interakcję w działaniu badanych czynników na przeżywalność i cechy morfologiczne młodych sadzonek bukowych.

Wnioski. Ubytek systemów korzeniowych, do jakiego dochodzi na etapie produkcji szkółkarskiej u siewek buka zwyczajnego, w wyniku podcinania korzeni lub wyorywania sadzonek można zrekompensować wyższą dawką nawozu azotowego. Obniżenie dawki azotu do 25 kg/ha nie zakłóca wzrostu na grubość i wysokość w uprawie u siewek bukowych z niepodcinanym systemem korzeniowym wpływając jednak na spadek udatności upraw dla tego rodzaju sadzonek.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_3_2018.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.18

For citation:

MLA Korzeniewicz, Robert, et al. "The effect of nitrogen fertilization and root undercutting on growth and survival of beech (Fagus sylvatica L.) in cultivation." Acta Sci.Pol. Silv. 17.3 (2018): 211-219. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.18
APA (2018). The effect of nitrogen fertilization and root undercutting on growth and survival of beech (Fagus sylvatica L.) in cultivation. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (3), 211-219 http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.18
ISO 690 KORZENIEWICZ, Robert, MULTAńSKA, Joanna, KASPRZYK, Winicjusz. The effect of nitrogen fertilization and root undercutting on growth and survival of beech (Fagus sylvatica L.) in cultivation. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.3: 211-219. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.18
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume17/issue3/abstract-2.html