Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (3) 2018 strony:

Krzysztof Turczański, Katarzyna Kaźmierczak

Wybrane cechy pomiarowe jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) w różnym wieku rosnącego na siedlisku lasu świeżego

słowa kluczowe: Fraxinus excelsior, las świeży, wysokość drzewa, pierśnica, smukłość.
streszczenie:

Wstęp. W niniejszej pracy przedstawiono charakterystykę wybranych cech pomiarowych jesionu wyniosłego rosnącego na siedlisku lasu świeżego. Celem badań była analiza wpływu zróżnicowania wieku i klasy wysokości na kształtowanie się pierśnicy, wysokości oraz smukłości jesionu wyniosłego.


Materiał i metody badań. Materiał empiryczny zebrano na 9 powierzchniach wielkości 25 ar, reprezentujących typ siedliskowy lasu świeżego, położonych na terenie nadleśnictw: Babki, Konstantynowo i Łopuchówko. W wytypowanych wydzieleniach jesion posiadał zróżnicowany udział w składzie gatunkowym. Lokalizacja powierzchni badawczej determinowana była dominacją jesionu w wybranym fragmencie wydzielenia. Do pomiarów wysokości i pierśnicy wybrano drzewa wysokie, z wolnymi wierzchołkami powyżej górnego pułapu koron drzewostanu oraz drzewa z wierzchołkami leżącymi w głównym połapie koron.
Łącznie pomierzono 135 sztuk jesionu wyniosłego. Obliczono współczynnik smukłości, podstawowe charakterystyki statystyczne i przeprowadzono dwuczynnikową analizę wariancji ze względu na wiek i klasę wysokości jesionu wyniosłego.


Wyniki i konkluzje. Analiza wykazała istotne statystycznie zróżnicowanie wybranych cech pomiarowych jesionu wyniosłego w zależności od wieku i klasy wysokości.

http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.

For citation:

MLA Turczański, Krzysztof, and Katarzyna Kaźmierczak. "Selected measurement features of European ash (Fraxinus excelsior L.) at different age growing in a fresh broadleaved forest." Acta Sci.Pol. Silv. 17.3 (2018): . http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.
APA (2018). Selected measurement features of European ash (Fraxinus excelsior L.) at different age growing in a fresh broadleaved forest. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (3), http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.
ISO 690 TURCZAńSKI, Krzysztof, KAŪMIERCZAK, Katarzyna. Selected measurement features of European ash (Fraxinus excelsior L.) at different age growing in a fresh broadleaved forest. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.3: . http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume17/issue3/abstract-1.html