Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (3) 2018 strony: 257-265

Krzysztof Turczański, Katarzyna Kaźmierczak

Wpływ wieku i klasy wysokości na zróżnicowanie cech pomiarowych jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) rosnącego na siedlisku lasu świeżego

słowa kluczowe: Fraxinus excelsior, las świeży, wysokość drzewa, pierśnica, smukłość.
streszczenie:

Wstęp. W niniejszej pracy przedstawiono charakterystykę wybranych cech pomiarowych jesionu wyniosłego rosnącego na siedlisku lasu świeżego. Celem badań była analiza wpływu zróżnicowania wieku i klasy wysokości na kształtowanie się pierśnicy, wysokości oraz smukłości jesionu wyniosłego.


Materiał i metody badań. Materiał empiryczny zebrano na 9 powierzchniach wielkości 25 ar, reprezentujących typ siedliskowy lasu świeżego, położonych na terenie nadleśnictw: Babki, Konstantynowo i Łopuchówko. W wytypowanych wydzieleniach jesion posiadał zróżnicowany udział w składzie gatunkowym. Lokalizacja powierzchni badawczej determinowana była dominacją jesionu w wybranym fragmencie wydzielenia. Do pomiarów wysokości i pierśnicy wybrano drzewa wysokie, z wolnymi wierzchołkami powyżej górnego pułapu koron drzewostanu oraz drzewa z wierzchołkami leżącymi w głównym połapie koron. Łącznie pomierzono 135 sztuk jesionu wyniosłego. Obliczono współczynnik smukłości. Oceniono wpływ wieku i zajmowanej klasy wysokości na pomierzone i obliczone cechy jesionów.


Wyniki i konkluzje. Analiza wykazała istotne statystycznie zróżnicowanie wybranych cech pomiarowych jesionu wyniosłego w zależności od wieku i klasy wysokości.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_3_2018.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.23

For citation:

MLA Turczański, Krzysztof, and Katarzyna Kaźmierczak. "Wpływ wieku i klasy wysokości na zróżnicowanie cech pomiarowych jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) rosnącego na siedlisku lasu świeżego [The impact of age and height class on the diversity of measurement characteristics of European ash (Fraxinus excelsior L.) growing in a fresh broadleaved forest]." Acta Sci.Pol. Silv. 17.3 (2018): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.23
APA (2018). Wpływ wieku i klasy wysokości na zróżnicowanie cech pomiarowych jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) rosnącego na siedlisku lasu świeżego [The impact of age and height class on the diversity of measurement characteristics of European ash (Fraxinus excelsior L.) growing in a fresh broadleaved forest]. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.23
ISO 690 TURCZAńSKI, Krzysztof, KAźMIERCZAK, Katarzyna. Wpływ wieku i klasy wysokości na zróżnicowanie cech pomiarowych jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) rosnącego na siedlisku lasu świeżego [The impact of age and height class on the diversity of measurement characteristics of European ash (Fraxinus excelsior L.) growing in a fresh broadleaved forest]. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.23
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume17/issue3/abstract-7.html