Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (3) 2018 strony: 211-219

Robert Korzeniewicz, Joanna Multańska, Winicjusz Kasprzyk

Wpływ nawożenia azotowego i podcinania korzeni na wzrost i przeżywalność buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w uprawie

słowa kluczowe: produkcja szkółkarska, buk zwyczajny, nawożenie, podcinanie korzeni, wzrost
streszczenie:

Wstęp. W pracy przedstawiono analizę wpływu nawożenia azotowego i podcinania korzeni na wzrost
i przeżywalność 2.letnich sadzonek buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) po roku wzrostu w uprawie leśnej.

Materiał i metody. Materiał badawczy pochodził z powierzchni doświadczalnej założonej na terenie Nadleśnictwa Jawor, wchodzącego w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów we Wrocławiu. Analizie poddano młode buki zwyczajnego
po roku wzrostu w uprawie leśnej, do założenia której użyto 2.letnich sadzonek wyprodukowanych różnymi technologiami. W doświadczeniu badano dwa czynniki, którymi były: sposób produkcji szkółkarskiej (sadzonki bez podcinanych i z podcinanymi i korzeniami) oraz wpływ zmieniającej się dawki nawozu azotowego zastosowanego na etapie produkcji szkółkarskiej..

Wyniki. W doświadczeniu wykazano na silny wpływ podcinania systemów korzeniowych i nawożenia azotowego
na przeżywalność, wysokość i średnicę w szyi korzeniowej sadzonek buka. Ustalono, że w uprawie najwyższymi
i najgrubszymi są sadzonki z niepodcinanym systemem korzeniowym i nawożone dawką nawozu azotowego w ilości 25 kg/ha. Natomiast te same sadzonki charakteryzowały się najniższą przeżywalnością. Wykazano, że zróżnicowane dawki nawozu azotowego miały mniejszy wpływ na cechy biometryczne buka zwyczajnego od zabiegu podcinania korzeni. Zaobserwowano także interakcję w działaniu badanych czynników na przeżywalność i cechy morfologiczne młodych sadzonek bukowych.

Wnioski. Ubytek systemów korzeniowych, do jakiego dochodzi na etapie produkcji szkółkarskiej u siewek buka zwyczajnego, w wyniku podcinania korzeni lub wyorywania sadzonek można zrekompensować wyższą dawką nawozu azotowego. Obniżenie dawki azotu do 25 kg/ha nie zakłóca wzrostu na grubość i wysokość w uprawie u siewek bukowych z niepodcinanym systemem korzeniowym wpływając jednak na spadek udatności upraw dla tego rodzaju sadzonek.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_3_2018.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.18

For citation:

MLA Korzeniewicz, Robert, et al. "Wpływ nawożenia azotowego i podcinania korzeni na wzrost i przeżywalność buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w uprawie [The effect of nitrogen fertilization and root undercutting on growth and survival of beech (Fagus sylvatica L.) in cultivation]." Acta Sci.Pol. Silv. 17.3 (2018): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.18
APA (2018). Wpływ nawożenia azotowego i podcinania korzeni na wzrost i przeżywalność buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w uprawie [The effect of nitrogen fertilization and root undercutting on growth and survival of beech (Fagus sylvatica L.) in cultivation]. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.18
ISO 690 KORZENIEWICZ, Robert, MULTAńSKA, Joanna, KASPRZYK, Winicjusz. Wpływ nawożenia azotowego i podcinania korzeni na wzrost i przeżywalność buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w uprawie [The effect of nitrogen fertilization and root undercutting on growth and survival of beech (Fagus sylvatica L.) in cultivation]. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.18
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume17/issue3/abstract-2.html