Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (2) 2018 strony:

Cezary Beker, Rafał Sobczak,Mieczysław Turski, Roman Jaszczak

MODELOWANIE STRUKTURY WYBRANYCH DRZEWOSTANÓW SOSNOWYCH W NADLEŚNICTWIE SULĘCIN Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADÓW TEORETYCZNYCH

słowa kluczowe: drzewostan sosnowy, rozkład empiryczny, rozkład teoretyczny, pierśnica, wysokość, długość korony
streszczenie:

Celem pracy była aproksymacja rozkładów empirycznych pierśnicy, wysokości i długości korony z wykorzystaniem rozkładów teoretycznych: normalny, log-normalny, Weibulla, Mieszanka Gaussa, SB Johnsona.
Dla rozkładu wszystkich cech w drzewostanach na siedlisku lasu mieszanego świeżego i dodatkowo dla długości korony na siedlisku boru mieszanego świeżego najlepiej dopasowanym okazał się rozkład Mieszanki Gaussa, w pozostałych przypadkach najdokładniej aproksymował rozkład SB Johnsona. Uzyskane zależności mogą być pomocne przy prognozowaniu rozwoju drzewostanu i planowaniu działań gospodarczych, a w przyszłości jako ważny etap do opracowania lokalnego modelu wzrostu drzewostanu.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_2_2018.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.

For citation:

MLA Beker, Cezary, et al. "MODELING THE STRUCTURE OF SELECTED PINE STANDS IN FOREST DISTRICT SULĘCIN USING THE THEORETICAL DISTRIBUTIONS." Acta Sci.Pol. Silv. 17.2 (2018): . http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.
APA (2018). MODELING THE STRUCTURE OF SELECTED PINE STANDS IN FOREST DISTRICT SULĘCIN USING THE THEORETICAL DISTRIBUTIONS. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (2), http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.
ISO 690 BEKER, Cezary, et al. MODELING THE STRUCTURE OF SELECTED PINE STANDS IN FOREST DISTRICT SULĘCIN USING THE THEORETICAL DISTRIBUTIONS. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.2: . http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume17/issue2/abstract-3.html