Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (1) 2018 strony: 69-77

Marek Wajdzik1, Karol Hink1, Katarzyna Szyjka1, Paweł Nasiadka2, Jacek Skubis3

1Zakład Bioróżnorodności Leśnej, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
2
Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
3
Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wpływ lesistości na jakość osobniczą samców jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) na terenie Opolszczyzny

słowa kluczowe: jeleń, masa tuszy, masa poroża, lesistość
streszczenie:

Celem badań było zweryfikowanie hipotezy, że jakość osobnicza samców jeleni pozyskanych na Opolsz- czyźnie zależy od wybranych cech miejsca ich bytowania (lesistość) oraz od wieku osobnika. Jako kryte- rium oceny przyjęto masę tuszy oraz masę poroża. Materiałem do badań były tusze i poroża 2018 byków jeleni pozyskanych na terenie 119 obwodów łowieckich opolskiego okręgu PZŁ w sezonach łowieckich 2011/12–2013/14. Dowiedziono, że w obrębie terenu badań jakość osobnicza byków jeleni była zróżnico- wana, a znaczny wpływ na nią miały lesistość obwodów oraz wiek pozyskanych osobników (rys. 3). Jelenie w obwodach polnych (do 40% lesistości) były wyraźnie cięższe od pozyskanych w obwodach leśnych (po- wyżej 40% lesistości). Średnia masa tuszy pozyskanych osobników na terenie obwodów polnych wyniosła 113,5 kg i była o prawie 6 kg większa niż osobników z łowisk leśnych (107,7 kg). Pomiędzy średnimi warto- ściami mas tusz uzyskanych w obwodach polnych i leśnych wykazano statystycznie istotne różnice w pięciu pierwszych wyróżnionych klasach wieku, tzn. od 2 do 10 roku życia. Średnie masy tusz byków „leśnych”   i „polnych” były zbliżone do siebie u osobników najstarszych. Z kolei w poszczególnych klasach wieku masa wieńca osobników z obwodów leśnych była mniejsza niż jeleni pozyskanych w obwodach polnych (rys. 3). Największa różnica uwidoczniała się u osobników 8–10-letnich i wyniosła 0,35 kg. Masa poroża u byków jeleni z obwodów zarówno polnych, jak i leśnych wzrastała do ostatniej klasy wieku, osiągając kulminację u osobników 11-letnich i starszych. W wyniku przeprowadzonego testu t-Studenta wykazano statystycznie istotne różnice (p < 0,05) w czterech klasach wieku (2–5), tzn. u osobników od 3 do 10 roku życia. U jeleni 2-letnich oraz 11-letnich i starszych masa poroża nie była cechą istotnie różnicującą (tab. 1).

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_1_2018.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.8

For citation:

MLA Wajdzik, Marek, et al. "The influence of forest area on the individual quality of red deer males (Cervus elaphus) in the Opole region." Acta Sci.Pol. Silv. 17.1 (2018): 69-77. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.8
APA Wajdzik M., Hink K., Szyjka K., Nasiadka P., Skubis J. (2018). The influence of forest area on the individual quality of red deer males (Cervus elaphus) in the Opole region. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (1), 69-77 http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.8
ISO 690 WAJDZIK, Marek, et al. The influence of forest area on the individual quality of red deer males (Cervus elaphus) in the Opole region. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.1: 69-77. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.8
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume17/issue1/abstract-8.html