Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (1) 2018 strony: 47-54

Wojciech Szewczyk1, Robert Korzeniewicz2

1Katedra Fitopatologii Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Katedra Hodowli Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rozkład twardzieli sosny zwyczajnej przez Porodaedalea pini in vitro

słowa kluczowe: Porodaedalea pini, rozkład drewna, pH, drewno twardzielowe
streszczenie:

Wstęp. Porodaedalea pini (Brot.) Murrill jest grzybem często występującym w drzewostanach sosnowych, gdzie stanowi stałe zagrożenie dla drzew i powoduje znaczne straty surowca drzewnego. Największe straty odnotowano na terenie RDLP w Olsztynie, RDLP w Toruniu i RDLP w Białymstoku.

Cel badań. Trudno jest stwierdzić jednoznacznie, dlaczego w niektórych regionach kraju grzyb występuje częściej, dlatego postanowiono określić w warunkach kontrolowanych wpływ temperatury oraz zacienienia na rozkład drewna sosnowego oraz zmiany jego odczynu przez Porodaedalea pini.

Metody. Zastosowano pięć wariantów doświadczenia: 1. temperatura 21°C w całkowitej ciemności; 2. tem- peratura 21°C w  warunkach dzień/noc; 3. temperatura 14°C w  całkowitej ciemności; 4. temperatura 4°C  w całkowitej ciemności; 5. naturalny termoperiod (warunki polowe) od 1 marca do 31 sierpnia.

Wyniki. We wszystkich badanych wariantach grzyb powodował zróżnicowany rozkład drewna. Wykazano, że na rozkład drewna bardziej wpłynęła temperatura i zacienienie niż cechy osobnicze izolatów grzyba. Rozkładając drewno, grzyb obniżał jego odczyn pH. W pracy wykazano, że P. pini zachowuje zdolność roz- woju w temperaturze 4°C, czyli panujące w Polsce warunki termiczne ze średnią temperaturą roczną 6–8°C sprzyjają rozwojowi P. pini.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_1_2018.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.5

For citation:

MLA Szewczyk, Wojciech, and Robert Korzeniewicz. "Wood decomposition by Porodaedalea pini in vitro." Acta Sci.Pol. Silv. 17.1 (2018): 47-54. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.5
APA Szewczyk W., Korzeniewicz R. (2018). Wood decomposition by Porodaedalea pini in vitro. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (1), 47-54 http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.5
ISO 690 SZEWCZYK, Wojciech, KORZENIEWICZ, Robert. Wood decomposition by Porodaedalea pini in vitro. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.1: 47-54. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.5
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume17/issue1/abstract-5.html