Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (1) 2018 strony: 69-77

Marek Wajdzik1, Karol Hink1, Katarzyna Szyjka1, Paweł Nasiadka2, Jacek Skubis3

1Zakład Bioróżnorodności Leśnej, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
2
Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
3
Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wpływ lesistości na jakość osobniczą samców jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) na terenie Opolszczyzny

słowa kluczowe: jeleń, masa tuszy, masa poroża, lesistość
streszczenie:

Celem badań było zweryfikowanie hipotezy, że jakość osobnicza samców jeleni pozyskanych na Opolsz- czyźnie zależy od wybranych cech miejsca ich bytowania (lesistość) oraz od wieku osobnika. Jako kryte- rium oceny przyjęto masę tuszy oraz masę poroża. Materiałem do badań były tusze i poroża 2018 byków jeleni pozyskanych na terenie 119 obwodów łowieckich opolskiego okręgu PZŁ w sezonach łowieckich 2011/12–2013/14. Dowiedziono, że w obrębie terenu badań jakość osobnicza byków jeleni była zróżnico- wana, a znaczny wpływ na nią miały lesistość obwodów oraz wiek pozyskanych osobników (rys. 3). Jelenie w obwodach polnych (do 40% lesistości) były wyraźnie cięższe od pozyskanych w obwodach leśnych (po- wyżej 40% lesistości). Średnia masa tuszy pozyskanych osobników na terenie obwodów polnych wyniosła 113,5 kg i była o prawie 6 kg większa niż osobników z łowisk leśnych (107,7 kg). Pomiędzy średnimi warto- ściami mas tusz uzyskanych w obwodach polnych i leśnych wykazano statystycznie istotne różnice w pięciu pierwszych wyróżnionych klasach wieku, tzn. od 2 do 10 roku życia. Średnie masy tusz byków „leśnych”   i „polnych” były zbliżone do siebie u osobników najstarszych. Z kolei w poszczególnych klasach wieku masa wieńca osobników z obwodów leśnych była mniejsza niż jeleni pozyskanych w obwodach polnych (rys. 3). Największa różnica uwidoczniała się u osobników 8–10-letnich i wyniosła 0,35 kg. Masa poroża u byków jeleni z obwodów zarówno polnych, jak i leśnych wzrastała do ostatniej klasy wieku, osiągając kulminację u osobników 11-letnich i starszych. W wyniku przeprowadzonego testu t-Studenta wykazano statystycznie istotne różnice (p < 0,05) w czterech klasach wieku (2–5), tzn. u osobników od 3 do 10 roku życia. U jeleni 2-letnich oraz 11-letnich i starszych masa poroża nie była cechą istotnie różnicującą (tab. 1).

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_1_2018.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.8

For citation:

MLA Wajdzik, Marek, et al. "Wpływ lesistości na jakość osobniczą samców jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) na terenie Opolszczyzny [The influence of forest area on the individual quality of red deer males (Cervus elaphus) in the Opole region]." Acta Sci.Pol. Silv. 17.1 (2018): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.8
APA Wajdzik M., Hink K., Szyjka K., Nasiadka P., Skubis J. (2018). Wpływ lesistości na jakość osobniczą samców jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) na terenie Opolszczyzny [The influence of forest area on the individual quality of red deer males (Cervus elaphus) in the Opole region]. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.8
ISO 690 WAJDZIK, Marek, et al. Wpływ lesistości na jakość osobniczą samców jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) na terenie Opolszczyzny [The influence of forest area on the individual quality of red deer males (Cervus elaphus) in the Opole region]. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.8
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume17/issue1/abstract-8.html