Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (1) 2018 strony: 61-68

Krzysztof Turczański1, Katarzyna Kaźmierczak2

1Katedra Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Katedra Urządzania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Analiza wybranych cech dendrometrycznych jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) rosnącego w zróżnicowanych warunkach siedliskowych

słowa kluczowe: Fraxinus excelsior L., typ siedliskowy lasu, cechy dendrometryczne, smukłość
streszczenie:

Wstęp. W pracy przedstawiono analizę wybranych cech dendrometrycznych jesionu wyniosłego rosnącego na siedliskach należących do lasu świeżego, lasu wilgotnego, lasu łęgowego i olsu jesionowego. Celem ba- dań było określenie wpływu zróżnicowania siedliskowego na kształtowanie się pierśnicy, wysokości i smu- kłości omawianego gatunku.

Materiał i metody. Materiał badawczy zebrano na czterech wybranych powierzchniach reprezentujących odmienne warunki siedliskowe, położonych w zarządzie nadleśnictw: Babki, Konstantynowo, Łopuchówko oraz Lasów Komunalnych Poznania. W drzewostanach należących do IV klasy wieku założono powierzchnie badawcze wielkości 25 arów. Do pomiarów wysokości i pierśnicy wybrano wyłącznie drzewa należące do  1 i 2 klasy Krafta. Łącznie pomierzono 102 sztuki jesionu wyniosłego. Obliczono współczynnik smukłości, podstawowe charakterystyki statystyczne i przeprowadzono jednoczynnikową analizę wariancji ze względu na typ siedliskowy lasu danego drzewostanu.

Wyniki i konkluzje. Analiza wykazała zróżnicowanie wybranych cech dendrometrycznych jesionu wynio- słego w zależności od zajmowanego typu siedliskowego lasu.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_1_2018.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.7

For citation:

MLA Turczański, Krzysztof, and Katarzyna Kaźmierczak. "Analiza wybranych cech dendrometrycznych jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) rosnącego w zróżnicowanych warunkach siedliskowych [Analysis of chosen dendrometric features of European ash (Fraxinus excelsior L.) growing in diversified habitat conditions]." Acta Sci.Pol. Silv. 17.1 (2018): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.7
APA Turczański K., Kaźmierczak K. (2018). Analiza wybranych cech dendrometrycznych jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) rosnącego w zróżnicowanych warunkach siedliskowych [Analysis of chosen dendrometric features of European ash (Fraxinus excelsior L.) growing in diversified habitat conditions]. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.7
ISO 690 TURCZAńSKI, Krzysztof, KAźMIERCZAK, Katarzyna. Analiza wybranych cech dendrometrycznych jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) rosnącego w zróżnicowanych warunkach siedliskowych [Analysis of chosen dendrometric features of European ash (Fraxinus excelsior L.) growing in diversified habitat conditions]. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.7
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume17/issue1/abstract-7.html