Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (1) 2018 strony: 17-23

Jolanta Behnke-Borowczyk, Daria Wołowska

Określenie bioróżnorodności grzybów w martwym drewnie dębowym

słowa kluczowe: zbiorowiska grzybowe, rozkład drewna, martwe drewno, dąb, Drawieński Park Narodowy
streszczenie:

Wstęp. Drewno martwych, zamierających oraz żywych drzew to bardzo ważny element ekosystemu leśnego. Istnienie wielu gatunków grzybów jest ściśle uzależnione od występowania martwego drewna w drzewosta- nie. Zbiorowisko grzybowe to grupa różnych gatunków występujących w określonym czasie i przestrzeni. Skład gatunkowy takiego zbiorowiska nie jest stały i zmienia się wraz z przechodzeniem drewna w kolejne stopnie rozkładu. Duży wpływ na kształtowanie się zbiorowisk grzybowych ma pierwotny skład gatunkowy występujący na i w drewnie. Jako pierwsze drewno zasiedlają gatunki mające zdolność rozkładu świeżego drewna, następnie wnikające w strukturę drewna już naruszonego, a w końcowym etapie gatunki zasiedlające drewno mocno rozłożone.

Celem pracy było określenie składu gatunkowego zbiorowiska grzybowego w drewnie dębu szypułkowego Quercus robur L. pochodzącego z terenu Drawieńskiego Parku Narodowego (od 15°45’ do 16°45’E, od 53°00’ do 53°15’N) w zależności od stopnia rozkładu drewna określanego według skali Huntera. Drew-   no w I stopniu rozkładu było zdrowe, o nienaruszonej strukturze, naturalnym kolorze i  nietkniętej korze.  W II stopniu rozkładu drewno było umiarkowanie miękkie, jego kolor zmienił się wyraźnie. Obserwowano mniejsze lub większe plamy lub zgniłe pierścienie, zwłaszcza w zewnętrznych warstwach, a kora częściowo odpadła. W III stopniu rozkładu drewno było miękkie, o zmienionym kolorze. Warstwy zewnętrzne drewna uległy rozpadowi, a kora była nieobecna.

Metody. Detekcję grzybów przeprowadzono metodą techniki biologii molekularnej opierającej się na reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), klonowaniu i sekwencjonowaniu metodą Sangera. Otrzymane sekwencje porównywano z sekwencją referencyjną z bazy danych NCBI.

Wyniki. Skład gatunkowy zbiorowisk różnił się między poszczególnymi stopniami rozkładu. Najliczniej była reprezentowana gromada Ascomycota. Analizując pierwszy stopień rozkładu, otrzymano 25 klonów, które reprezentowały trzy taksony. W drugim stopniu otrzymano 32 klony, które reprezentowały pięć tak- sonów. W III stopniu rozkładu nie udało się uzyskać wyniku pozytywnego. Taksonem wspólnym w I i II stopniu rozkładu był Ophiostoma novo-ulmi. Różnice w składzie gatunkowym pomiędzy zbiorowiskami za- siedlającymi poszczególne stopnie rozkładu świadczą o sukcesji gatunków w trakcie rozkładu drewna. Poza gatunkami związanymi z degradacją drewna zaobserwowano gatunki bez znaczenia dla gospodarki leśnej.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_1_2018.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.2

For citation:

MLA Behnke-Borowczyk, Jolanta, and Daria Wołowska. "The identification of fungal species in dead wood of oak." Acta Sci.Pol. Silv. 17.1 (2018): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.2
APA Behnke-Borowczyk J., Wołowska D. (2018). The identification of fungal species in dead wood of oak. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.2
ISO 690 BEHNKE-BOROWCZYK, Jolanta, WOłOWSKA, Daria. The identification of fungal species in dead wood of oak. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.2
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume17/issue1/abstract-2.html