Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (4) 2017 strony: 265-273

Katarzyna Maćkowiak1, Dorota Wrońska-Pilarek1, Mieczysław Grzelak2

1Katedra Botaniki Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rośliny naczyniowe rezerwatu „Goździk Siny w Grzybnie” w województwie wielkopolskim

słowa kluczowe: rezerwat przyrody, Dianthus gratianopolitanus, flora, rośliny naczyniowe
streszczenie:

Praca przedstawia wyniki inwentaryzacji roślin naczyniowych rezerwatu „Goździk Siny w Grzybnie”, ze szczególnym uwzględnieniem stanu populacji goździka sinego Dianthus gratianopolitanus. Na powierzchni 16,6 ha odnotowano 105 gatunków roślin naczyniowych z 37 rodzin, z czego ponad 90% to gatunki rodzime. Antropogeniczne przekształcenia flory rezerwatu objawiają się: znaczną przewagą apofitów nad spontaneofitami, występowaniem 10 gatunków obcego pochodzenia, w tym trzech inwazyjnych (Prunus serotina, Impatiens parviflora, Robinia pseudoacacia), licznym udziałem osobników gatunków inwazyjnych oraz dość liczną frekwencją, towarzyszących człowiekowi, gatunków związanych z syntaksonami – Plantaginetea, Polygono-Chenopodietalia oraz Onopordion. Ochronie podlega tylko jeden gatunek – objęty ochroną ścisłą Dianthus gratianopolitanus. W rezerwacie występuje on na trzech niewielkich stanowiskach. Jego populacja liczy 95 osobników i jest silnie zagrożona, a gatunek wykazuje tendencję do ustępowania.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_4_2017.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.27

For citation:

MLA Maćkowiak, Katarzyna, et al. "The vascular plants of the “Goździk Siny w Grzybnie” reserve in the Wielkopolska voivodeship." Acta Sci.Pol. Silv. 16.4 (2017): 265-273. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.27
APA Maćkowiak K., Wrońska-Pilarek D., Grzelak M. (2017). The vascular plants of the “Goździk Siny w Grzybnie” reserve in the Wielkopolska voivodeship. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (4), 265-273 http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.27
ISO 690 MAćKOWIAK, Katarzyna, WROńSKA-PILAREK, Dorota, GRZELAK, Mieczysław. The vascular plants of the “Goździk Siny w Grzybnie” reserve in the Wielkopolska voivodeship. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.4: 265-273. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.27
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume16/issue4/abstract-5.html