Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (4) 2017 strony: 253-264

Jakub Glura1, Piotr Gołojuch2, Anna Ankudo-Jankowska1

1Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Katedra Urządzania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zastosowanie waloryzacji funkcji lasów do wyceny pozagospodarczej wartości obszarów leśnych

słowa kluczowe: ekonomika leśnictwa, funkcje lasu, wartość lasu, waloryzacja funkcji lasu
streszczenie:

Celem pracy jest określenie pozagospodarczej wartości lasu na podstawie wartości gospodarczej. W losowo wybranych drzewostanach  przeprowadzono punktową metodę waloryzacji lasu ze względu na trzy grupy funkcji: ochronną, zdrowotno-rekreacyjną i produkcyjną. Na podstawie opisu taksacyjnego obliczono wartość gospodarczą lasu, z wykorzystaniem wskaźników wartości spodziewanej jednego hektara drzewostanu na pniu. Do analizy zależności między ocenianymi grupami funkcji lasu a wartością spodziewaną drzewo- stanu zastosowano analizę współczynnika korelacji rang Spearmana. Wyniki badań wskazują, że istnieje istotna zależność między funkcjami pozagospodarczymi a wartością spodziewaną lasu. Dalszy rozwój metod waloryzacji funkcji lasu pod kątem obiektywnej oceny stanu lasu może być wykorzystany w przyszłości do wyceny kompleksowej wartości lasu.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_4_2017.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.26

For citation:

MLA Glura, Jakub, et al. "Application of valorisation of forest functions to the valuation of values non-economic forest areas." Acta Sci.Pol. Silv. 16.4 (2017): 253-264. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.26
APA Glura J., Gołojuch P., Ankudo-Jankowska A. (2017). Application of valorisation of forest functions to the valuation of values non-economic forest areas. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (4), 253-264 http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.26
ISO 690 GLURA, Jakub, GOłOJUCH, Piotr, ANKUDO-JANKOWSKA, Anna. Application of valorisation of forest functions to the valuation of values non-economic forest areas. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.4: 253-264. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.26
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume16/issue4/abstract-4.html