Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (4) 2017 strony: 227-232

Jolanta Behnke-Borowczyk1, Marlena Baranowska-Wasilewska2

1Katedra Fitopatologii Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Katedra Hodowli Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Populacja mączniaka prawdziwego dębu w zachodniej Polsce

słowa kluczowe: mączniak prawdziwy dębu, Erysiphe alphitoides
streszczenie:

Wstęp. Erysiphe alphitoides jest głównym patogenem Quercus robur, porażając często całe drzewostany. Kolonizuje liście we wszystkich klasach wieku, powodując osłabienie drzew. Badania nad zróżnicowaniem międzygatunkowym Erysiphe spp. i wewnątrzgatunkowym E. alphitoides z dębów są rzadkie.

Cel badań. Określenie zróżnicowania międzygatunkowego rodzaju Erysiphe i wewnątrzgatunkowego E. al- phitoides z Q. robur z rejonu zachodniej Polski.

Metodyka. Materiałem badawczym były porażone przez Erysiphe liście Q. robur z zachodniej Polski. Izolowano, amplifikowano, sekwencjonowano i porównywano z sekwencjami referencyjnymi region 1/2 ITS rDNA zdeponowanymi w bazie danych NCBI.

Wyniki. Otrzymane sekwencje miały 98–100% podobieństwa z sekwencją referencyjną E. alphitoides KP686269 z bazy danych NCBI.

Wnioski. Wyniki potwierdzają obecność E. alphitoide na liściach Q. robur w zachodniej Polsce. Stwierdzono małe zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe i dużą jednorodność genetyczną u większości izolatów E. alphitoides.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_4_2017.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.23

For citation:

MLA Behnke-Borowczyk, Jolanta, and Marlena Baranowska-Wasilewska. "Population of oak powdery mildew in western Poland." Acta Sci.Pol. Silv. 16.4 (2017): 227-232. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.23
APA Behnke-Borowczyk J., Baranowska-Wasilewska M. (2017). Population of oak powdery mildew in western Poland. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (4), 227-232 http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.23
ISO 690 BEHNKE-BOROWCZYK, Jolanta, BARANOWSKA-WASILEWSKA, Marlena. Population of oak powdery mildew in western Poland. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.4: 227-232. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.23
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume16/issue4/abstract-1.html