Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (3) 2017 strony: 207-213

Krzysztof Turczański

Katedra Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Występowanie jesionu wyniosłego w strukturze pionowej drzewostanu na wybranych siedliskach lasu wilgotnego

słowa kluczowe: Fraxinus excelsior L., zamieranie jesionu wyniosłego, warstwa drzewostanu, las wilgotny
streszczenie:

Wstęp. W pracy przedstawiono charakterystykę występowania jesionu wyniosłego w poszczególnych war- stwach budowy drzewostanu na siedlisku lasu wilgotnego. Zaprezentowane wyniki są uzupełnieniem wiedzy w kontekście nasilonego procesu zamierania omawianego gatunku.

Materiał i metody badań. Materiał badawczy zebrano na 10 losowo wybranych powierzchniach lasu wil- gotnego zlokalizowanych w Nadleśnictwach Babki i Konstantynowo oraz na terenie Lasów Komunalnych Poznania. Występowanie jesionu w poszczególnych warstwach drzewostanu opisano na powierzchniach wielkości 0,2 ha. Oceniono również stan zdrowotny podszytu, podrostu i nalotu jesionowego według meto- dyki Kowalskiego. Analizę uzupełniono o ocenę poprawności przypisanego typu siedliskowego lasu według Siedliskowych podstaw hodowli lasu oraz istotne dla jesionu aspekty związane ze środowiskiem glebowym (typ i podtyp gleby, zawartość węglanów wapnia, pH i wilgotność gleby).

Wyniki i konkluzje. Na wytypowanych powierzchniach nie odnotowano wzmożonego zamierania jesionu wyniosłego w warstwach podszytu, podrostu i nalotu. Odnowienie jesionowe w fazie nalotu i podrostu oka- zało się najbardziej obiecującym elementem struktury. Na wybranych powierzchniach warunki siedliskowe były porównywalne, nie odnotowano istotnych różnic w typie i podtypie gleby, jej pH oraz wilgotności. Brak węglanów wapnia w dwóch przypadkach nie był czynnikiem ograniczającym dla pojawienia się odnowienia jesionu, co może być istotną informacją w planowaniu odnowień omawianego gatunku.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_3_2017.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.21

For citation:

MLA Turczański, Krzysztof. "Występowanie jesionu wyniosłego w strukturze pionowej drzewostanu na wybranych siedliskach lasu wilgotnego [The occurrence of common ash in stand profile in chosen moist broadleaved forest habitats]." Acta Sci.Pol. Silv. 16.3 (2017): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.21
APA Turczański K. (2017). Występowanie jesionu wyniosłego w strukturze pionowej drzewostanu na wybranych siedliskach lasu wilgotnego [The occurrence of common ash in stand profile in chosen moist broadleaved forest habitats]. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.21
ISO 690 TURCZAńSKI, Krzysztof. Występowanie jesionu wyniosłego w strukturze pionowej drzewostanu na wybranych siedliskach lasu wilgotnego [The occurrence of common ash in stand profile in chosen moist broadleaved forest habitats]. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.21
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume16/issue3/abstract-7.html