Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (3) 2017 strony: 165-176

Władysław Barzdajn

Department of Silviculture, Poznań University of Life Sciences, Poland

Ocena funkcji opisujących zależność pierśnicy i wysokości drzew w drzewostanach z przemianą sposobu zagospodarowania lasu na przerębowy w Sudetach

słowa kluczowe: krzywe wysokości, aproksymacja, metoda iteracyjna
streszczenie:

Na potrzeby określania miąższości drzewostanów ze zmianą sposobu zagospodarowania lasu w Sudetach przetestowano 13 funkcji opisujących zależność pomiędzy pierśnicą a wysokością drzew. Pomiary drzew wykonano w dwóch jednostkach kontrolnych w 2013 i 2015 roku. Testowanie funkcji wykonano na świerku, buku, jaworze i jodle. Parametry funkcji określano metodą przekształcenia równań do postaci liniowej lub wielomianowej i rozwiązania układu równań normalnych, oraz metodą iteracyjną Levenberga-Marquardta, zastosowaną w programie Statistica 12. Dopasowanie wykresów funkcji do danych było lepsze z wykorzy- staniem metody iteracyjnej. Najlepszym dopasowaniem charakteryzował się wykres paraboli 2. rzędu. Dobre dopasowanie uzyskano z zastosowaniem funkcji Korsunia (1935) (H = exp(a + b · ln(D) + c · ln2(D)) oraz funkcji Prodana (1951) (H – 1.3 = D2/(a + b · D + c · D2)). Dopasowanie pozostałych testowanych funkcji było wyraźnie mniejsze. Mimo bardzo dobrego dopasowania, wykresy paraboli 2. rzędu i funkcji Korsunia nie spełniają wszystkich postulatów dendrometrii stawianych krzywym wysokości. Do dalszego praktyczne- go stosowania wybrano więc funkcję Prodana.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_3_2017.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.16

For citation:

MLA Barzdajn, Władysław. "Assessment of functions describing the dependence of diameter at breast height and tree height In stands on the transformation of forest management to selection forest in the Sudeten." Acta Sci.Pol. Silv. 16.3 (2017): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.16
APA Barzdajn W. (2017). Assessment of functions describing the dependence of diameter at breast height and tree height In stands on the transformation of forest management to selection forest in the Sudeten. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.16
ISO 690 BARZDAJN, Władysław. Assessment of functions describing the dependence of diameter at breast height and tree height In stands on the transformation of forest management to selection forest in the Sudeten. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.16
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume16/issue3/abstract-2.html