Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (3) 2017 strony: 157-164

Krzysztof Adamowicz1, Artur Dyrcz2, Piotr Szczypa3, Adam Zydroń4, Krzysztof Michalski5, Hubert Szramka1

1Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Nadleśnictwo Wołów,
3
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
4
Zakład Geodezji i Kartografii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
5
Nadleśnictwo Katowice

Wpływ funduszu leśnego Na wartość poszczególnych pozycji bilansu finansowego gospodarstwa leśnego

słowa kluczowe: bilans, analiza wskaźnikowa, fundusz leśny, rachunkowość
streszczenie:

Gospodarstwa leśne realizują zadania w zróżnicowanych warunkach przyrodniczych i ekonomicznych. Ma to wpływ na finansowe aspekty realizacji gospodarki leśnej. Oznacza, że jednostki gospodarujące w ko- rzystnych warunkach osiągają dodatkowe (nadzwyczajne) efekty ekonomiczne o charakterze renty różnicz- kowej, natomiast jednostki gospodarujące w warunkach mniej korzystnych są ich pozbawione. W praktyce w leśnictwie można znaleźć dwie formy stosowanych systemów finansowania gospodarki leśnej. Jedna jest ściśle związana z budżetem państwa i polega na finansowaniu gospodarki leśnej z budżetu, a druga polega na redystrybucji części dochodu wszystkich jednostek gospodarki leśnej. W Polsce stosuje się inne rozwią- zanie. Redystrybucja funduszy odbywa się za pośrednictwem instrumentu finansowego, którym jest fundusz leśny (FL). Przepływy finansowe związane z nim mają wpływ na określone składniki bilansu. Ponieważ dane z tego bilansu są wykorzystywane w analizach wskaźników sytuacji finansowej nadleśnictw, istotnym elementem metodologicznym jest identyfikacja wpływu przepływów środków związanych z FL na konkretne pozycje bilansu. Dlatego w opracowaniu przedstawiono wpływ rozliczeń sektorowych związanych z FL na zmiany poszczególnych pozycji w bilansach gospodarstw leśnych. Redystrybucja funduszu leśnego wpływa na wybrane pozycje bilansu nadleśnictwa. Zaobserwowano odmienny wpływ na składniki bilansu w nadleś- nictwach będących płatnikami netto i płatnikami brutto. Dodatnia wartość salda z rozliczeń wewnątrzbran- żowych powoduje proporcjonalny wzrost sum bilansowych, gdyż zarówno inwestycje krótkoterminowe po stronie aktywów, jak i wynik finansowy (zysk netto) po stronie pasywów rosną o identyczną wartość. Ujemna wartość salda z rozliczeń wewnątrzbranżowych nie powoduje zmian sum bilansowych, zmienia się natomiast struktura finansowania w obrębie pasywów, gdyż wynik finansowy netto ulega obniżeniu o wartość, o jaką wzrastają zobowiązania krótkoterminowe. W tym przypadku aktywa nie ulegają zmianie.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_3_2017.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.15

For citation:

MLA Adamowicz, Krzysztof, et al. "The effect of the forest special purpose fund on values of individual items in the balance sheet of a forest management unit." Acta Sci.Pol. Silv. 16.3 (2017): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.15
APA Adamowicz K., Dyrcz A., Szczypa P., Zydroń A., Michalski K., Szramka H. (2017). The effect of the forest special purpose fund on values of individual items in the balance sheet of a forest management unit. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.15
ISO 690 ADAMOWICZ, Krzysztof, et al. The effect of the forest special purpose fund on values of individual items in the balance sheet of a forest management unit. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.15
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume16/issue3/abstract-1.html