Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (4) 2016 strony: 297-312

Paweł Mizera, Sylwester M. Grajewski, Adrian Kasztelan

Department of Forest Engineering, University of Life Sciences in Poznań

Charakterystyka florystyczna drogowego efektu brzegowego na przykładzie drogi o bardzo małym natężeniu ruchu w Puszczy Noteckiej

słowa kluczowe: drogi leśne, sosna zwyczajna, bory sosnowe, szata roślinna
streszczenie:

Zbadano oddziaływanie drogi na skład gatunkowy szaty roślinnej sąsiadujących z nią drzewostanów Puszczy Noteckiej. Obserwacje przeprowadzono w drzewostanach sosnowych w siedlisku boru świeżego i boru mieszanego świeżego. Założono 12 prostopadłych do osi drogi prostokątnych powierzchni doświadczanych – transektów pasowych. Na każdym z nich wyznaczono 3–4 działki badawcze zlokalizowane w różnej odległości od krawędzi korony drogi. W toku inwentaryzacji flory rozpoznano łącznie 108 taksonów, z czego 70% występowało wyłącznie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, 25% spotykano zarówno przy drodze, jak i wewnątrz drzewostanu, a 5% wyłącznie wewnątrz drzewostanu. W najbliższym sąsiedztwie drogi zauważono bardziej obfite występowanie podszytu oraz roślinności zielnej, rzadsze mchów i porostów. Mimo znacznego udziału roślin synantropijnych, nie stwierdzono inwazji gatunków obcych. Ze względu na małe natężenie ruchu i brak zabiegów utrzymaniowych nawierzchni drogi przyczyn zmian składu gatunkowego upatruje się głównie w modyfikacji warunków świetlnych i wilgotnościowych.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_4_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.30

For citation:

MLA Mizera, Paweł, et al. "The floral characteristics of the road edge effect on the example of a road with low traffic volume in the “Puszcza Notecka” Forest." Acta Sci.Pol. Silv. 15.4 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.30
APA Mizera P., Grajewski S. M., Kasztelan A. (2016). The floral characteristics of the road edge effect on the example of a road with low traffic volume in the “Puszcza Notecka” Forest. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.30
ISO 690 MIZERA, Paweł, GRAJEWSKI, Sylwester M., KASZTELAN, Adrian. The floral characteristics of the road edge effect on the example of a road with low traffic volume in the “Puszcza Notecka” Forest. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.30
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue4/abstract-8.html