Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (4) 2016 strony: 229-246

Marcin K. Dyderski1,2, Anna K. Gdula3, Dorota Wrońska-Pilarek4

1Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk Kórnik
2
Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
3
Katedra Fitopatologii Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
4
Katedra Botaniki Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Aktualny stan szaty roślinnej terenów wokół jeziora Rusałka w Poznaniu w warunkach antropopresji

słowa kluczowe: rośliny naczyniowe, roślinność, degeneracja, regeneracja, Poznań
streszczenie:

Praca prezentuje wyniki inwentaryzacji szaty roślinnej okolic jeziora Rusałka w Poznaniu (138,9 ha). Florę badanego obszaru tworzy 314 gatunków roślin naczyniowych, z czego 76,4% to gatunki rodzime. Antropogeniczne zniekształcenie flory przejawia się przewagą apofitów (55,4%) nad spontaneofitami (21,0%), wysokim odsetkiem gatunków hemerofilnych (77,4%) i obcych geograficznie (23,6%), z przewagą kenofitów (15,9%), w tym obecnością 19 gatunków inwazyjnych. Mimo zniekształceń, badany teren jest ostoją gatunków leśnych, stanowiących 18,8% flory oraz 26 gatunków wskaźnikowych starych lasów. Gatunki urbano- fobowe przeważają (59,2%) nad urbanoneutralnymi (30,6%) i urbanofilnymi (7,3%). Na roślinność badanego terenu składa się 41 zbiorowisk roślinnych (w tym 34 w randze zespołu), reprezentujących osiem klas. Dominują zbiorowiska leśne – najczęściej występują Galio-Carpinetum, Fraxino-Alnetum oraz nasadzenia Pinus sylvestris i Robinia pseudoacacia. Zbiorowiska leśne wykazują symptomy degeneracji, objawiającej się poprzez uproszczenie kompozycji florystycznej, neofityzację, geranietyzację oraz brak gatunków diagnostycznych. Najsilniejsze objawy degeneracji stwierdzono w grądach oraz w łęgach olszowo-jesionowych,   a także w zbiorowiskach zastępczych nasadzeń sosnowych.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_4_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.26

For citation:

MLA Dyderski, Marcin K., et al. "Aktualny stan szaty roślinnej terenów wokół jeziora Rusałka w Poznaniu w warunkach antropopresji [Present plant cover of the areas around the Rusałka Lake in Poznań in conditions of human impact]." Acta Sci.Pol. Silv. 15.4 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.26
APA Dyderski M. K., Gdula A. K., Wrońska-Pilarek D. (2016). Aktualny stan szaty roślinnej terenów wokół jeziora Rusałka w Poznaniu w warunkach antropopresji [Present plant cover of the areas around the Rusałka Lake in Poznań in conditions of human impact]. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.26
ISO 690 DYDERSKI, Marcin K., GDULA, Anna K., WROńSKA-PILAREK, Dorota. Aktualny stan szaty roślinnej terenów wokół jeziora Rusałka w Poznaniu w warunkach antropopresji [Present plant cover of the areas around the Rusałka Lake in Poznań in conditions of human impact]. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.26
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue4/abstract-4.html