Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (4) 2016 strony: 203-213

Anna Ankudo-Jankowska, Monika Starosta-Grala

Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Czasowa i przestrzenna analiza wewnętrznego finansowania edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych

słowa kluczowe: społeczne funkcje lasu, edukacja przyrodniczo-leśna, finansowanie wewnętrzne edukacji, analiza finansowa
streszczenie:

Celem pracy była czasowa i przestrzenna analiza wydatków poniesionych na edukację przyrodniczo-leśną w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP). Badaniami objęto 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP), dla których określono poziom finansowania edukacji ze środków własnych, z uwzględnieniem środków pochodzących z nadleśnictw i funduszu leśnego. Poddano analizie tempo i kierunek zmian wartości poszczególnych źródeł finansowania w latach 2006–2014.

W tym okresie wydatki na edukację przyrodniczo-leśną realizowaną ze środków własnych Lasów Państwo- wych (LP) wykazywały tendencję wzrostową – z 10 mln zł do 29,5 mln zł i jednocześnie zwiększył się udział LP w finansowaniu edukacji przyrodniczo-leśnej, z 74% do 90%. Przeprowadzone badania potwierdziły zróżnicowany czasowy i przestrzenny rozkład wydatków własnych na edukację przyrodniczo-leśną. Podstawowe znaczenie w finansowaniu edukacji miały środki pochodzące z nadleśnictw (średnio 97%). W la- tach 2006–2014 stwierdzono duże zróżnicowanie poziomu oraz tempa wzrostu finansowania ze środków własnych nadleśnictw pomiędzy regionalnymi dyrekcjami LP. W badanym okresie finansowanie edukacji przyrodniczo-leśnej z funduszu leśnego miało marginalne znaczenie (średnio 3%). Jednostki w różnym zakresie korzystały z tego źródła finansowania, a głównym beneficjentem środków z funduszu leśnego była regionalna dyrekcja LP w Krakowie.

Przeprowadzona analiza ma charakter wstępny i wymaga dalszych badań w kierunku poznania wewnętrznego rozkładu przestrzennego środków pieniężnych przeznaczonych na edukację przyrodniczo-leśną w poszczególnych regionalnych dyrekcjach LP. W celu określenia rzeczywistych wydatków na edukację przyrodniczo-leśną, w kolejnych badaniach należałoby uwzględnić wysokość wynagrodzeń leśników zaangażowanych  w działania edukacyjne. Ponadto, kolejnym ważnym obszarem badawczym związanym z finansowaniem edukacji przyrodniczo-leśnej powinny być pomiar i ocena skuteczności wydatkowanych środków. W tym celu należałoby odnieść się do podmiotu na rzecz, którego wydatkowane są środki pieniężne i ustalić metody pomiaru wiedzy uczestników edukacji przyrodniczo-leśnej oraz oceny jej wykorzystania w praktyce.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_4_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.23

For citation:

MLA Ankudo-Jankowska, Anna, and Monika Starosta-Grala. "Czasowa i przestrzenna analiza wewnętrznego finansowania edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych [Temporal and spatial analysis of internal financing of the forest education in the State Forests]." Acta Sci.Pol. Silv. 15.4 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.23
APA Ankudo-Jankowska A., Starosta-Grala M. (2016). Czasowa i przestrzenna analiza wewnętrznego finansowania edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych [Temporal and spatial analysis of internal financing of the forest education in the State Forests]. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.23
ISO 690 ANKUDO-JANKOWSKA, Anna, STAROSTA-GRALA, Monika. Czasowa i przestrzenna analiza wewnętrznego finansowania edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych [Temporal and spatial analysis of internal financing of the forest education in the State Forests]. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.23
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue4/abstract-1.html