Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (3) 2016 strony: 175-183

Monika Starosta-Grala, Anna Ankudo-Jankowska

Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prawne uwarunkowania edukacji przyrodniczo-leśnej w Polsce

słowa kluczowe: edukacja ekologiczna, edukacja przyrodniczo-leśna, akty prawne, dokumenty państwowe, Lasy Państwowe
streszczenie:

Coraz większe zagrożenie środowiska przyrodniczego oraz potrzeba upowszechniania i promowania zachowań proekologicznych przyczyniają się do wzrostu znaczenia przedsięwzięć edukacyjnych dla społeczeństwa. Działalność ta dotyczy różnych dziedzin: ochrony przyrody i środowiska, działalności oświatowej i politycznej, z uwzględnieniem różnych grup społecznych, organizacji i instytucji. W pracy przedstawiono najważniejsze krajowe akty prawne oraz dokumenty państwowe dotyczące edukacji ekologicznej i edukacji przyrodniczo-leśnej. Wskazano na ich wzajemne powiązania oraz ocenę w kontekście pozytywnego oddziaływania na świadomość ekologiczną społeczeństwa, z uwzględnieniem działalności Lasów Państwowych. Proces tworzenia regulacji prawnych w odniesieniu do edukacji ekologicznej jest procesem długotrwałym wymagającym systematycznego aktualizowania i udoskonalania prawa. W zakresie edukacji należy dążyć do wypracowania wspólnych płaszczyzn współpracy między jednostkami oświatowym a edukatorami leśnymi. Wynikiem tej współpracy powinno być opracowanie wspólnych standardów i podstaw programowych dla różnych poziomów kształcenia.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_3_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.20

For citation:

MLA Starosta-Grala, Monika, and Anna Ankudo-Jankowska. "Prawne uwarunkowania edukacji przyrodniczo-leśnej w Polsce [LEGAL CONDITIONS OF FOREST EDUCATION IN POLAND]." Acta Sci.Pol. Silv. 15.3 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.20
APA Starosta-Grala, M., Ankudo-Jankowska A. (2016). Prawne uwarunkowania edukacji przyrodniczo-leśnej w Polsce [LEGAL CONDITIONS OF FOREST EDUCATION IN POLAND]. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.20
ISO 690 STAROSTA-GRALA, Monika, ANKUDO-JANKOWSKA, Anna. Prawne uwarunkowania edukacji przyrodniczo-leśnej w Polsce [LEGAL CONDITIONS OF FOREST EDUCATION IN POLAND]. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.20
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue3/abstract-6.html