Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (3) 2016 strony: 161-168

Jakub Glura1, Anna Ankudo-Jankowska1, Robert Korzeniewicz2, Wioleta Wróbel1

1Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Katedra Hodowli Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zastosowanie cash flow w analizie kosztów odnowienia lasu

słowa kluczowe: ekonomika leśnictwa, koszty odnowienia lasu, przepływy pieniężne
streszczenie:

Inwestycja w postaci zakładanego drzewostanu jest źródłem różnych przepływów pieniężnych: dodatnich (przychody) i ujemnych (koszty). Rachunek ekonomiczny takiej inwestycji realizowanej w różnych momentach czasowych wymaga dyskontowania i prolongowania takich przepływów do wspólnych punktów odniesienia. Praca dotyczy analizy kosztów odnowienia lasu w Nadleśnictwie Borki w latach 2007–2013. Badaniami objęto następujące typy siedlisk leśnych: las mieszany świeży (LMśw), las świeży (Lśw) oraz las wilgotny (Lw). Prace odnowieniowe wykonywano z zastosowaniem rębni złożonych. W danych uwzględniono koszty związane z robocizną oraz materiałem sadzeniowym w rozróżnieniu na wyszczególnione typy siedlisk leśnych. Zastosowano w pracy różne warianty stopy procentowej do modyfi kacji sumarycznych kosztów poniesionych na badanych powierzchniach. Analiza statystyczna potwierdziła zróżnicowanie tych kosztów w zależności od uwzględnienia ich zmiany wartości w czasie. Przeprowadzone analizy statystyczne nie potwierdziły, że rodzaj siedliska ma wpływ na zróżnicowanie badanych kosztów.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_3_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.18

For citation:

MLA Glura, Jakub, et al. "Zastosowanie cash flow w analizie kosztów odnowienia lasu [APPLICATION OF CASH FLOW FOR THE ANALYSIS OF COSTS OF FOREST REGENERATION]." Acta Sci.Pol. Silv. 15.3 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.18
APA Glura J., Ankudo-Jankowska A., Korzeniewicz R., Wróbel W. (2016). Zastosowanie cash flow w analizie kosztów odnowienia lasu [APPLICATION OF CASH FLOW FOR THE ANALYSIS OF COSTS OF FOREST REGENERATION]. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.18
ISO 690 GLURA, Jakub, et al. Zastosowanie cash flow w analizie kosztów odnowienia lasu [APPLICATION OF CASH FLOW FOR THE ANALYSIS OF COSTS OF FOREST REGENERATION]. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.18
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue3/abstract-4.html