Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (2) 2016 strony: 55-64

Andrzej Czerniak1, Grzegorz Trzciński2

1Katedra Inżynierii Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Katedra Użytkowania Lasu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zmiany w stanie posiadania dróg leśnych w państwowym gospodarstwie leśnym Lasy Państwowe

słowa kluczowe: drogi leśne, wskaźnik gęstości dróg, dojazdy pożarowe
streszczenie:

Celem pracy było określenie stanu dróg leśnych posiadanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP) oraz określenie zmian zachodzących w infrastrukturze drogowej na obszarach leśnych. Zestawiono dane uzyskane poprzez analizę inwentaryzacji dróg leśnych nadleśnictw według Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP). Obliczono wskaźniki gęstości dróg leśnych w nadleśnictwach we- dług RDLP, a następnie przygotowano zestawienie dla RDLP. Przedstawiono analizy wskaźników gęstości oraz porównanie obecnego stanu z danymi z inwentaryzacji z 2007 roku. Analiza danych z 2015 roku wy- kazała, że w PGL LP funkcjonuje 106 639,7 km wewnętrznych dróg leśnych, które stanowią 62 226 pozycji inwentarzowych. Wskaźnik gęstości dróg leśnych w PGL LP wynosi ogólnie 15,28 m/ha, a dojazdów po- żarowych – 7,15. Porównując długość wszystkich dróg w PGL LP z ewidencji SILP z 2015 roku z inwenta- ryzacją na 31.12.2006 roku (182 973 km), można stwierdzić, że w nadleśnictwach nastąpiła redukcja dróg   o 76 333 km (41,7%).

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_2_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.7

For citation:

MLA Czerniak, Andrzej, and Grzegorz Trzciński. "Changes in ownership of forest roads in the state forests national forest holding." Acta Sci.Pol. Silv. 15.2 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.7
APA Czerniak A., Trzciński T. (2016). Changes in ownership of forest roads in the state forests national forest holding. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.7
ISO 690 CZERNIAK, Andrzej, TRZCIńSKI, Grzegorz. Changes in ownership of forest roads in the state forests national forest holding. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.7
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue2/abstract-1.html