Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (1) 2016 strony: 23-27

Zbigniew Kołodziej1, Piotr Bilański2, Marek Pająk3

1Institute of Silviculture and Forest Ecology, Department of Silviculture, University of Agriculture in Krakow, Poland
2
Institute of Protection of Forest Ecosystems, Department of Forest Protection, Forest Entomology and Climatology, University of Agriculture in Krakow, Poland
3
Institute of Silviculture and Forest Ecology, Department of Forest Ecology and Reclamation, University of Agriculture in Krakow, Poland

Perspektywy zachowania śródlądowych borów chrobotkowych w Polsce

słowa kluczowe: bory chrobotkowe, sieć Natura 2000, ochrona czynna
streszczenie:

W artykule omówiono zasoby siedliska 91T0 w sieci Natura 2000. Zwrócono uwagę, że nasz kraj ponosi szczególną odpowiedzialność za zachowanie tego siedliska na kontynencie europejskim ze względu na jego przynależenie do polskich obszarów Natura 2000 oraz wnioskowanie, by znalazło się w I załączniku DS. Wykazano, że informacje o zasobach i stanie borów chrobotkowych w wielu polskich obszarach sieci Na- tura 2000 wymagają weryfikacji i uaktualnienia. Zdaniem autorów także proponowane metody utrzymania płatów siedliska 91T0 we właściwym stanie ochrony są zbyt zachowawcze i nie gwarantują osiągnięcia założonego celu. W artykule zaproponowano wygrabianie ścioły i butwiny oraz ewentualnie kontrolowane pożary powierzchniowe jako metody zapewnienia trwałej obecności borów chrobotkowych w krajobrazie Polski. Uzasadnieniem takiego postępowania jest zgromadzona wiedza na temat kształtowania się borów chrobotkowych w Polsce i ich miejscu w szeregu ekologicznym borów (Faliński, 1965; Matuszkiewicz, 2007; Matuszkiewicz i Matuszkiewicz, 1973).

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_1_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.3

For citation:

MLA Kołodziej, Zbigniew, et al. "Conservation perspectives for Central European lichen Scots pine forests in Poland." Acta Sci.Pol. Silv. 15.1 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.3
APA Kołodziej Z., Bilański P., Pająk M. (2016). Conservation perspectives for Central European lichen Scots pine forests in Poland. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.3
ISO 690 KOłODZIEJ, Zbigniew, BILAńSKI, Piotr, PAJąK, Marek. Conservation perspectives for Central European lichen Scots pine forests in Poland. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.3
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue1/abstract-3.html