Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (4) 2015 strony: 303-311

Sylwester M. Grajewski, Andrzej Czerniak, Adrian Kasztelan, Dariusz Kayzer, Paweł Szóstakowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zastosowanie geotkaninydo zwiększania nośności dróg leśnychna terenach bagiennych

słowa kluczowe: nośność dróg leśnych, lekka płyta dynamiczna, jednoczujnikowa płyta statyczna
streszczenie:

. W lasach częstym problemem jest uzyskanie przejezdności dróg na terenach bagiennych, charakteryzujących się naturalnymi trudnymi warunkami gruntowo-wodnymi inwestycji drogowej. Zazwyczaj są one uwarunkowane wysokim poziomem wód gruntowych oraz występowaniem małonośnych gruntów organicznych. Ograniczenia kosztów budowy tego typu dróg oraz stopnia ingerencji w środowisko naturalne upatruje się w wykorzystaniu technologii bazujących na geotekstyliach. W pracy przedstawiono wyniki doświadczenia, którego zasadniczym celem było porównanie parametrów nośności nawierzchni drogi leśnej wykonanej z kruszonego gruzu budowlanego z technologiami wykorzystującymi wzmocnienie podbudowy drogowej geotkaniną. Jesienią 2014 roku założono 5 odcinków doświadczalnych na drodze leśnej biegnącej przez tereny bagienne. Konstrukcja nawierzchni jednego z odcinków składa się z kruszonego gruzu budowlanego, a pozostałe wykonano, wykorzystując geotkaninę wzmacnianą torowo. Wzmocnienie torowe polega na zastosowaniu dodatkowych włókien umieszczanych na przewidywanej szerokości poruszania się lewego i prawego koła pojazdu, dzięki czemu uzyskujemy wyższe parametry geotkaniny na przebicie, wydłużanie i rozciąganie w strefie poruszania się pojazdów ciężarowych transportujących drewno po drogach leśnych. Na dwóch odcinkach geotkaninę ułożono płasko, a na dwóch zawinięto ją do postaci półmateraca, zasypując dwoma rodzajami kruszyw: tłuczniem granitowym i różnoziarnistym piaskiem średnim. Wykonane w maju 2015 roku terenowe pomiary nośności (Evd, E1, E2) i stopnia zagęszczenia nawierzchni lekką płytą dynamiczną oraz jednoczujnikową płytą statyczną (VSS) wykazały, że wszystkie warianty wzmocnienia konstrukcji nawierzchni wykonane na bazie geotkaniny miały zbliżoną nośność, wykazując zdecydowanie lepsze parametry w stosunku do technologii wykorzystującej gruz budowlany. Jednocześnie przeprowadzone badania nie wykazały spodziewanych różnic w nośności nawierzchni między testowanymi technologiami wykorzystującymi różne warianty wzmacniania geotkaniną.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_4_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.25

For citation:

MLA Grajewski, Sylwester M., et al. "Zastosowanie geotkaninydo zwiększania nośności dróg leśnychna terenach bagiennych [Application of a geotextile to increase the bearing capacity forest roads in wetlands]." Acta Sci.Pol. Silv. 14.4 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.25
APA Grajewski, S. M., Czerniak, A., Kasztelan, A., Kayzer, D., Szóstakowski, P. (2015). Zastosowanie geotkaninydo zwiększania nośności dróg leśnychna terenach bagiennych [Application of a geotextile to increase the bearing capacity forest roads in wetlands]. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.25
ISO 690 GRAJEWSKI, Sylwester M., et al. Zastosowanie geotkaninydo zwiększania nośności dróg leśnychna terenach bagiennych [Application of a geotextile to increase the bearing capacity forest roads in wetlands]. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.25
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume14/issue4/abstract-3.html