Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (2) 2015 strony: 149-160

Monika Starosta-Grala, Anna Ankudo-Jankowska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Analiza struktury źródeł finansowania edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych

słowa kluczowe: społeczne funkcje lasu, edukacja przyrodniczo-leśna, wydatki, analiza finansowa
streszczenie:

Celem pracy była analiza krajowych źródeł finansowania działań edukacyjnych realizowanych w Lasach Państwowych (LP). Przeprowadzono analizę struktury wydatków ponoszonych na edukację przyrodniczo-leśną w latach 2006–2013 oraz określono tempo i kierunek zmian wartości poszczególnych źródeł finansowania. W badanym okresie wydatki na edukację przyrodniczo-leśną realizowaną przez LP wykazywały tendencję wzrostową – z 13,5 do 30 mln zł. W tym czasie wyraźnie zwiększyła się kwota finansowania wewnętrznego, z 10 do 25 mln zł, natomiast finansowanie zewnętrzne charakteryzowało się mniejszą dynamiką wzrostu – z 3,5 do 4,5 mln zł. We wsparciu wewnętrznym dominującą rolę miały nadleśnictwa, które w tym czasie na działalność edukacyjną wydały 127 mln zł. Zewnętrzne źródła finasowania działalności edukacyjnej stanowiły średnio 16,3% poniesionych wydatków ogółem. W finansowaniu zewnętrznym najważniejsze znaczenie miał WFOŚiGW (11,2 mln zł), którego udział wynosił od 32 do 61%. Budżet państwa w zróżnicowanym stopniu finansował działania edukacyjne prowadzone w LP. W latach 2006–2010 kwota wsparcia zmalała z 1,8 mln zł do 22,4 tys. zł. Natomiast w latach 2011–2013 LP nie otrzymały żadnych środków finansowych na ten cel. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na edukację przyrodniczo-leśną i jej niedochodowym charakterem należy szukać większego wsparcia ze strony zewnętrznych źródeł finansowania i tym samym zwiększyć ich udział w strukturze wydatków.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_2_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.14

For citation:

MLA Starosta-Grala, Monika, and Anna Ankudo-Jankowska. "Analiza struktury źródeł finansowania edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych [Structure analysis of financial sources of forest education in the State Forests]." Acta Sci.Pol. Silv. 14.2 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.14
APA Starosta-Grala, M., Ankudo-Jankowska A. (2015). Analiza struktury źródeł finansowania edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych [Structure analysis of financial sources of forest education in the State Forests]. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.14
ISO 690 STAROSTA-GRALA, Monika, ANKUDO-JANKOWSKA, Anna. Analiza struktury źródeł finansowania edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych [Structure analysis of financial sources of forest education in the State Forests]. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.14
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume14/issue2/abstract-6.html