Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (2) 2015 strony: 135-147

Beata Sadowska

Uniwersytet Szczeciński

Narzędzia rachunkowości finansowej Lasów Państwowych w zakresie zaspokajania potrzeb informacyjnychużytkowników sektora publicznego, prywatnego i pozarządowegow koncepcji zrównoważonego rozwojugospodarki leśnej

słowa kluczowe: narzędzia rachunkowości, współpraca międzysektorowa, informacja, użytkownicy, zrównoważona gospodarka leśna, rachunkowość PG LP
streszczenie:

Zrównoważony rozwój to proces długotrwały, w którym następuje równoważenie trzech systemów: ekologicznego, ekonomicznego i społecznego. Specyficznym podmiotem realizującym koncepcję zrównoważonego rozwoju jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Leśnej Lasy Państwowe (PGL LP), które jest przedsiębiorstwem wielofunkcyjnym, prowadzącym zrównoważoną gospodarkę leśną. Na każdym etapie realizacji zadań i celów gospodarki zrównoważonego rozwoju potrzebuje aktualnych i rzetelnych informacji generowanych przez system rachunkowości (finansowej lub zarządczej). Celem głównym opracowania jest zidentyfikowanie skutecznych narządzi rachunkowości, które będą generowały użyteczną informację na potrzeby współpracy międzysektorowej. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytania: 1. Jaki podsystem rachunkowości dominuje w PGL LP? 2. Czy ten podsystem generuje informacje w trybie ex post na potrzeby sprawozdawcze i kontrolne, czy również ex ante na potrzeby prognozowania i planowania strategicznego? W opracowaniu wskazano cel szczegółowy: „istnieje potrzeba większego zaangażowania narzędzi rachunkowości jako źródła informacji dla różnych grup użytkowników informacji w odniesieniu do współpracy międzysektorowej”. W pracy wykorzystano następujące metody badań naukowych: analizę literatury, metody indukcji i dedukcji, analizę zjawisk i syntezę wyników, indywidualne wywiady pogłębione. Układ i treść opracowania podporządkowano realizacji założonych celów i weryfikacji postawionej tezy.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_2_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.13

For citation:

MLA Sadowska, Beata. "Narzędzia rachunkowości finansowej Lasów Państwowych w zakresie zaspokajania potrzeb informacyjnychużytkowników sektora publicznego, prywatnego i pozarządowegow koncepcji zrównoważonego rozwojugospodarki leśnej [Financial accounting tools of State Forestsin the area of the information needs of public,private and non-governmental users,in the concept of sustainable forestry development]." Acta Sci.Pol. Silv. 14.2 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.13
APA Sadowska B. (2015). Narzędzia rachunkowości finansowej Lasów Państwowych w zakresie zaspokajania potrzeb informacyjnychużytkowników sektora publicznego, prywatnego i pozarządowegow koncepcji zrównoważonego rozwojugospodarki leśnej [Financial accounting tools of State Forestsin the area of the information needs of public,private and non-governmental users,in the concept of sustainable forestry development]. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.13
ISO 690 SADOWSKA, Beata. Narzędzia rachunkowości finansowej Lasów Państwowych w zakresie zaspokajania potrzeb informacyjnychużytkowników sektora publicznego, prywatnego i pozarządowegow koncepcji zrównoważonego rozwojugospodarki leśnej [Financial accounting tools of State Forestsin the area of the information needs of public,private and non-governmental users,in the concept of sustainable forestry development]. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.13
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume14/issue2/abstract-5.html