Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (2) 2015 strony: 115-126

Janusz Gołąb

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Powiązanie natężenia spływu powierzchniowego z dróg leśnychz natężeniem opadu

słowa kluczowe: leśne drogi stokowe, natężenie spływu powierzchniowego, natężenie opadu
streszczenie:

Spływ powierzchniowy, ze względu na odmienną formę pokrycia terenu (las, użytkowanie rolnicze, obiekty miejskie), stanowi różną część bilansu wodnego. Przedmiotem pracy jest spływ powierzchniowy z nawierzchni dróg leśnych. Jej celem było opisanie zależności między intensywnością spływu powierzchniowego z leśnych dróg w górach a intensywnością opadu. Spływ mierzono na sześciu odcinkach drogi, w trzech sesjach, przy opadach odpowiednio: 9,6, 5,2 i 2,8 mm. Określono korelację między natężeniem spływu a natężeniem opadu przy różnych opóźnieniach tej relacji (0, 15, 30, 45 i 60 min). Dla najlepiej skorelowanych układów podano funkcję opisującą tę zależność. Opóźnienie ekstremalnych spływów w stosunku do ekstremalnych opadów można uzasadniać cechami terenu, pokrywy roślinnej, stanem nawierzchni oraz stopniem wysycenia wodą gruntu w nawierzchni. Uzyskane korelacje muszą być interpretowane na tle sumy opadów z okresu około dwóch dni przed pomiarem spływu. Najlepsze skorelowanie dla większych i dłuższych opadów obserwuje się dla opóźnienia ok. 0–15 min. Decyduje tu wysycenie gruntu w nawierzchni spowodowane wcześniejszymi opadami. Mniejsze opady, po okresach bezdeszczowych, uzyskują najlepsze skorelowanie po ok. 60 min. Funkcje opisujące zależność mają postać wielomianu drugiego stopnia z dość wysokimi współczynnikami determinacji.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_2_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.11

For citation:

MLA Gołąb, Janusz. "Powiązanie natężenia spływu powierzchniowego z dróg leśnychz natężeniem opadu [Relationship of the intensity of runoff from forest roads with intensity of precipitation]." Acta Sci.Pol. Silv. 14.2 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.11
APA Gołąb J. (2015). Powiązanie natężenia spływu powierzchniowego z dróg leśnychz natężeniem opadu [Relationship of the intensity of runoff from forest roads with intensity of precipitation]. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.11
ISO 690 GOłąB, Janusz. Powiązanie natężenia spływu powierzchniowego z dróg leśnychz natężeniem opadu [Relationship of the intensity of runoff from forest roads with intensity of precipitation]. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.11
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume14/issue2/abstract-3.html