Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (2) 2015 strony: 103-113

Marcin K. Dyderski1, Andrzej M. Jagodziński1,2

1Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

Wkraczanie czeremchy amerykańskiej Padus serotina (Ehrh.) Borkh.do olsów i łęgów olszowo-jesionowych

słowa kluczowe: gatunki inwazyjne, mokradła, Fraxino-Alnetum, Carici elongatae-Al¬netum, teoria biotycznej akceptacji, hipoteza inwazyjności i różnorodności
streszczenie:

Wkraczanie czeremchy amerykańskiej (Padus serotina) do lasów bagiennych (olsów oraz łęgów olszowo-jesionowych) jest słabo poznanym zagadnieniem. Większość dotychczas opublikowanych prac wskazuje, że P. serotina preferuje siedliska świeże i mniej żyzne, wobec czego wiele badań było ograniczonych wyłącznie do siedlisk optymalnych dla tego gatunku. Celem pracy było określenie zagęszczenia odnowienia naturalnego P. serotina w lasach bagiennych oraz określenie zależności pomiędzy zagęszczeniem gatunku inwazyjnego a bogactwem gatunkowym i różnorodnością badanych fitocenoz. Badania prowadzono w dolinie Bogdanki w Poznaniu (Polska zachodnia). Założono 40 powierzchni badawczych (0,01 ha), na których policzono wszystkie osobniki P. serotina i wykonano zdjęcia fitosocjologiczne. Wyróżniono cztery zbiorowiska roślinne: olsy Carici elongatae-Alnetum, łęgi olszowo-jesionowe Fraxino-Alnetum, zbiorowiska przejściowe pomiędzy olsem a łęgiem oraz zbiorowiska zastępcze z jesionem na siedliskach odwodnionych. Stwierdzono brak istotnych statystycznie (p > 0,05) różnic pomiędzy zagęszczeniem P. serotina w wyróżnionych zbiorowiskach roślinnych z wyjątkiem zbiorowiska zastępczego, gdzie gatunek ten nie został stwierdzony. Pomiędzy zagęszczeniem P. serotina a bogactwem gatunkowym i różnorodnością warstwy runa stwierdzono dodatnią korelację (p < 0,01). P. serotina jest zdolna do kolonizowania i zamykania cyklu życiowego w badanych zbiorowiskach, z wyjątkiem zbiorowisk zastępczych na odwodnionych siedliskach z uwagi na konkurencję ze zwartym podszytem Sambucus nigra. Dodatnia korelacja pomiędzy zagęszczeniem P. serotina a bogactwem gatunkowym i różnorodnością warstwy runa wskazują, że gatunek ten zdolny jest do wkraczania do dobrze zachowanych fitocenoz olsów i łęgów, stanowiąc potencjalne zagrożenie dla tych ekosystemów.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_2_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.10

For citation:

MLA Dyderski, Marcin K., and Andrzej M. Jagodziński. "Wkraczanie czeremchy amerykańskiej Padus serotina (Ehrh.) Borkh.do olsów i łęgów olszowo-jesionowych [Encroachment of Padus serotina (Ehrh.) Borkh.into alder carrs and ash-alder riparian forests]." Acta Sci.Pol. Silv. 14.2 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.10
APA Dyderski M. K., Jagodziński A. M. (2015). Wkraczanie czeremchy amerykańskiej Padus serotina (Ehrh.) Borkh.do olsów i łęgów olszowo-jesionowych [Encroachment of Padus serotina (Ehrh.) Borkh.into alder carrs and ash-alder riparian forests]. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.10
ISO 690 DYDERSKI, Marcin K., JAGODZIńSKI, Andrzej M.. Wkraczanie czeremchy amerykańskiej Padus serotina (Ehrh.) Borkh.do olsów i łęgów olszowo-jesionowych [Encroachment of Padus serotina (Ehrh.) Borkh.into alder carrs and ash-alder riparian forests]. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.10
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume14/issue2/abstract-2.html