Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 13 (3) 2014 strony: 19-29

Bartosz Piechowicz1, Justyna Gola1, Przemysław Grodzicki2, Iwona Piechowicz1

1University of Rzeszów
2
Nicolaus Copernicus University in Toruń

Wybrane insektycydy jako modyfikatory metabolizmu u Anoplotrupes stercorosus w odmiennych warunkach termicznych otoczenia: pirymikarb, diazynon i fenazachina

słowa kluczowe: Anoplotrupes stercorosus, tempo metabolizmu, pestycyd
streszczenie:

W 2007 i 2008 roku przeprowadzono badania wpływu preparatów owadobójczych z grupy karbaminianów (Pirimor 500 WG), insektycydów fosfoorganicznych (Diazol 500 EW) i pochodnych chinazolin (Magus 200 SC) na tempo konsumpcji tlenu dorosłych osobników Anoplotrupes stercorosus. Badania przeprowadzono w odmiennych warunkach termicznych otoczenia (14, 19, 24 i 29°C), stosując dwa sposoby intoksykacji – kontaktową oraz poprzez traktowanie biocydami pokarmu. Uzyskane wyniki wskazują, że temperatura otoczenia tylko w niewielkim stopniu wpływała na zapotrzebowanie tlenowe owadów z grupy kontrolnej. Zastosowane preparaty owadobójcze zwykle nasilały konsumpcję tlenu. W grupie zwierząt intoksykowanych ulegała ona również istotnemu zwiększeniu wraz ze wzrostem temperatury otoczenia. Większe wartości tempa metabolizmu odnotowano u zwierząt traktowanych kontaktowo w stosunku do zwierząt traktowanych pokarmowo.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_3_2014.pdf

For citation:

MLA Piechowicz, Bartosz, et al. "Selected insecticides and acaricide as modifiers of the metabolic rate in the beetle Anoplotrupes stercorosus under various thermal conditions: the effect of pirimicarb, diazinon and fenazaquin." Acta Sci.Pol. Silv. 13.3 (2014): .
APA Piechowicz B., Gola J., Grodzicki P., Piechowicz I. (2014). Selected insecticides and acaricide as modifiers of the metabolic rate in the beetle Anoplotrupes stercorosus under various thermal conditions: the effect of pirimicarb, diazinon and fenazaquin. Acta Sci.Pol. Silv. 13 (3),
ISO 690 PIECHOWICZ, Bartosz, et al. Selected insecticides and acaricide as modifiers of the metabolic rate in the beetle Anoplotrupes stercorosus under various thermal conditions: the effect of pirimicarb, diazinon and fenazaquin. Acta Sci.Pol. Silv., 2014, 13.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume13/issue3/abstract-2.html