Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 13 (3) 2014 strony: 5-18

Anna Ankudo-Jankowska, Artur Tutka

1Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Nadleśnictwo Ośno Lubuskie

Ocena ekonomicznej efektywności zabiegów trzebieżowych w drzewostanach sosnowych na przykładzie Nadleśnictwa Bogdaniec

słowa kluczowe: ekonomika leśnictwa, trzebieże, ekonomiczna efektywność zabiegów trzebieżowych
streszczenie:

Celem pracy była ocena bieżącej efektywności zabiegów trzebieżowych wykonanych w drzewostanach sosnowych na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec w latach 2009-2013. Badaniami objęto drzewostany sosnowe II i III klasy wieku, rosnące na Bśw, BMśw, LMśw i Lśw. Poddano analizie bezpośrednie koszty uzyskania i zrywki drewna pozyskanego w trzebieżach oraz uzyskane przychody z jego sprzedaży. Na podstawie relacji przychodów do kosztów ustalono bieżącą ekonomiczną efektywność trzebieży przypadającą na 1 ha drzewostanu oraz na 1 m3 pozyskanego drewna. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono zróżnicowany poziom ekonomicznej efektywności zabiegów trzebieżowych w poszczególnych latach okresu badawczego. W analizowanym okresie nastąpił wzrost ekonomicznej efektywności zabiegów trzebieżowych w odniesieniu do zwiększającego się wieku drzewostanu i wzrastającej żyzności siedliska. Najwyższą opłacalność zbiegów uzyskało nadleśnictwo w drzewostanach III a podklasy wieku (w przeliczeniu na hektar) oraz w podklasie III b (w przeliczeniu na 1 m3 drewna), a także w drzewostanach rosnących na siedlisku Lśw.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_3_2014.pdf

For citation:

MLA Ankudo-Jankowska, Anna, and Artur Tutka. "Evaluation of economic efficiency of thinning treatments in pine stands on the example of the Forest District Bogdaniec." Acta Sci.Pol. Silv. 13.3 (2014): .
APA Ankudo-Jankowska A., Tutka A. (2014). Evaluation of economic efficiency of thinning treatments in pine stands on the example of the Forest District Bogdaniec. Acta Sci.Pol. Silv. 13 (3),
ISO 690 ANKUDO-JANKOWSKA, Anna, TUTKA, Artur. Evaluation of economic efficiency of thinning treatments in pine stands on the example of the Forest District Bogdaniec. Acta Sci.Pol. Silv., 2014, 13.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume13/issue3/abstract-1.html