Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 13 (2) 2014 strony: 49-57

Robert Kuźmiński, Robert Wtykło

Poznań University of Life Sciences

Wykorzystanie syntetycznego wskaźnika uszkodzenia drzew do oceny zmian stanu zdrowotnego wybranych drzewostanów dębowych Nadleśnictwa Włoszakowice

słowa kluczowe: zdrowotność drzewostanów, defoliacja, dąb, Nadleśnictwo Włoszakowice, zamieranie dębów, szkodliwe owady, wskaźnik uszkodzenia drzew
streszczenie:

Obserwowane od wielu lat pogorszenie stanu zdrowotnego drzewostanów dębowych stwarza konieczność monitorowania tego zjawiska. W ocenie drzewostanów powszechnie wykorzystywana jest wielkość defoliacji. Jednak jako czynnik bardzo zmienny w czasie, uzyskiwane wyniki mogą nie w pełni oddawać stan faktyczny. Dlatego proponuje się wykorzystać metodę opartą na witalności drzew i procentowym ubytku aparatu asymilacyjnego do oceny stanu zdrowotnego drzew i drzewostanów [Dmyterko i Bruchwald 1998]. Celem pracy było zbadanie przydatności proponowanej metody do oceny stanu zdrowotnego drzewostanów dębowych i określenia wielkości tych zmian. Praca została zrealizowana na terenie Nadleśnictwa Włoszakowice w latach 2007-2008. Stwierdzono, że ogólny stan zdrowotny większości drzewostanów pogorszył się w 2008 roku w porównaniu z 2007 rokiem. Dla większości z nich zmiana nie była istotna, na dwóch powierzchniach stwierdzono jednak większy ubytek aparatu asymilacyjnego niż w roku bazowym – co skutkowało obniżeniem kategorii zdrowotności. Z przeprowadzonych badań wynika, że syntetyczny wskaźnik uszkodzenia drzew jest wygodnym narzędziem do monitorowania stanu zdrowotnego drzew i drzewostanów. Jest bardziej stabilny, niż sam czynnik defoliacji i pozwala obserwować wielkość i kierunek zachodzących zmian.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_2_2014.pdf

For citation:

MLA Kuźmiński, Robert, and Robert Wtykło. "Application of a synthetic tree damage index to assess changes in the health condition of selected oak stands in the Włoszakowice Forest Division." Acta Sci.Pol. Silv. 13.2 (2014): .
APA Kuźmiński R., Wtykło R. (2014). Application of a synthetic tree damage index to assess changes in the health condition of selected oak stands in the Włoszakowice Forest Division. Acta Sci.Pol. Silv. 13 (2),
ISO 690 KUŪMIńSKI, Robert, WTYKłO, Robert. Application of a synthetic tree damage index to assess changes in the health condition of selected oak stands in the Włoszakowice Forest Division. Acta Sci.Pol. Silv., 2014, 13.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume13/issue2/abstract-4.html