Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 13 (2) 2014 strony: 23-37

Marcin K. Dyderski, Anna K. Gdula, Dorota Wrońska-Pilarek

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Roślinność nowo utworzonych użytków ekologicznych „Bogdanka I” i „Bogdanka II” w Poznaniu

słowa kluczowe: roślinność, szata roślinna Poznania, dolina rzeki Bogdanki, użytki ekologiczne
streszczenie:

Praca prezentuje wyniki badań nad roślinnością użytków ekologicznych „Bogdanka I” i „Bogdanka II” zlokalizowanych w północno-zachodniej części Poznania. Podczas badań prowadzonych w czasie sezonów wegetacyjnych 2012 i 2013 roku stwierdzono występowanie 69 zbiorowisk roślinnych, w tym 60 zespołów, należących do 13 klas fitosocjologicznych. Dominują zbiorowiska naturalne (68,1%), głównie naturalne auksochoryczne (54,2%). Udział zbiorowisk półnaturalnych, głównie łąk, wynosi 10,1%. Spośród zbiorowisk antropogenicznych, więcej jest zbiorowisk ksenospontanicznych (13%), a nieco mniej ruderalnych i segetalnych (7,2%). Charakter najbardziej zbliżony do naturalnego zachowały zbiorowiska leśne występujące w strefie przybrzeżnej doliny Bogdanki oraz zbiorowiska szuwarowe. Najcenniejszymi zbiorowiskami roślinnymi są Carici elogatae-Alne­tum, Fraxino-Alnetum, Selino carvifoliae-Molinietum caerulae, Nasturtietum officinalis oraz Angelico-Cirsietum oleracei. Wyjątkowe walory roślinność badanego obiektu potwierdza występowanie 20 syntaksonów zagrożonych w Polsce i 24 uznanych za zagrożone w Wielkopolsce.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_2_2014.pdf

For citation:

MLA Dyderski, Marcin K., et al. "Vegetation of newly created “Bogdanka I” and “Bogdanka II” ecological lands in Poznań." Acta Sci.Pol. Silv. 13.2 (2014): .
APA Dyderski M.K., Gdula A.K., Wrońska-Pilarek D. (2014). Vegetation of newly created “Bogdanka I” and “Bogdanka II” ecological lands in Poznań. Acta Sci.Pol. Silv. 13 (2),
ISO 690 DYDERSKI, Marcin K., GDULA, Anna K., WROńSKA-PILAREK, Dorota. Vegetation of newly created “Bogdanka I” and “Bogdanka II” ecological lands in Poznań. Acta Sci.Pol. Silv., 2014, 13.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume13/issue2/abstract-2.html