Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 13 (1) 2014 strony: 37-46

Włodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński

Poznań University of Life Sciences

Różnicowanie się struktury grubościowej drzew rosnących przy szlakach zrywkowych w młodym drzewostanie sosnowym

słowa kluczowe: szlaki zrywkowe, trzebież, pierśnica
streszczenie:

Badania przeprowadzono w 32-letnim drzewostanie sosnowym, na siedlisku Bśw w zachodniej Polsce. Szlaki zrywkowe zaprojektowano w drzewostanie i wycięto wzdłuż rzędów drzew 5 lat przed wykonaniem badań. Analizą objęto drzewa przy 12 szlakach zrywkowych, rosnące w pasie drzewostanu szerokości około 3 m z jednej i drugiej strony każdego szlaku oraz w strefie kontrolnej znajdującej się w połowie odległości między dwoma sąsiadującymi ze sobą szlakami. Drzewa z pasa przyszlakowego znajdowały się w trzech strefach odległościowych wyznaczonych rzędami drzew. Pierwszą strefę (I) tworzyły drzewa rosnące w rzędzie wyznaczającym granicę przebiegu szlaku, kolejne strefy obejmowały drzewa rosnące w drugim (strefa II) i trzecim (strefa III) rzędzie z prawej i lewej strony szlaku. Strefy II i III znajdowały się w odległościach około 1,5 i 3 m od szlaku. Pomiarami pierśnic objęto wszystkie drzewa rosnące w przyjętych strefach odległościowych. Mierzono również szerokości szlaków. Podzielono je na dwie grupy: szlaki szersze – przeciętnie 3,6 m i szlaki węższe – 2,9 m. Dla dziewięciu szlaków, analiza statystyczna wykazała istotne różnicowanie się wartości pierśnic drzew między przyjętymi strefami odległościowymi. Na szlakach zarówno szerszych, jak i węższych, drzewa rosnące w ich bezpośrednim sąsiedztwie były na ogół grubsze niż drzewa rosnące w strefach bardziej od nich oddalonych. Statystycznie istotną różnicę w stosunku do drzew ze strefy II stwierdzono tylko w przypadku jednego szlaku. W większości drzewa ze strefy I były statystycznie istotnie grubsze od drzew rosnących w strefie kontrolnej.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_1_2014.pdf

For citation:

MLA Stempski, Włodzimierz, and Krzysztof Jabłoński. "Differentiation of tree diameters at strip roads in a young pine tree-stand." Acta Sci.Pol. Silv. 13.1 (2014): .
APA Stempski W., Jabłoński K. (2014). Differentiation of tree diameters at strip roads in a young pine tree-stand. Acta Sci.Pol. Silv. 13 (1),
ISO 690 STEMPSKI, Włodzimierz, JABłOńSKI, Krzysztof. Differentiation of tree diameters at strip roads in a young pine tree-stand. Acta Sci.Pol. Silv., 2014, 13.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume13/issue1/abstract-4.html