Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 11 (2) 2012 strony: 53-62

Grzegorz Szewczyk, Janusz M. Sowa, Dariusz Kulak, Arkadiusz Stańczykiewicz

University of Agriculture in Krakow

Wieloczynnikowa analiza czasochłonności manipulacji i wyrzynki drewna stosowego

słowa kluczowe: technologia pozyskiwania drewna, manipulacja, przerzynka, czasochłonność
streszczenie:

Operacja przerzynki drewna stosowego wykonywana z użyciem pilarki spalinowej jest typowym rozwiązaniem techniczno-technologicznym pozyskiwania drewna. Wobec dominującego w naszych warunkach pozyskiwania drewna w systemie drewna długiego (TLS) lub dłużycowego (LLS), jest wykonywana po pierwszym etapie zrywki dłużyc czy kłód do szlaku zrywkowego lub po drugim etapie transportu, na składnicy. Badania przeprowadzono na składnicach przyzrębowych w sosnowych, jodłowych, świerkowych oraz bukowych drzewostanach trzebieży wczesnych i późnych, w których prowadzono manipulację i wyrzynkę surowca z zastosowaniem pilarek spalinowych (tab. 1). Celem pracy było określenie czasochłonności na podstawie zależności postaci EST = f (kategoria użytkowania, długość wałka, wybrane elementy struktury dnia roboczego). Podczas wykonywania prac prowadzono chronometraż ciągły czynności według klasyfikacji przedstawionej w tabeli 2. Po zakończeniu pozyskania odebrano wyrobiony surowiec. Na rysunku 1 przedstawiono udziały procentowe czynności roboczych zaobserwowanych w czasie operacyjnym. Wykonywanie na omawianym stanowisku pracy czynności związanych z przerzynką scharakteryzowały duże udziały czasów T12 oraz T22. W tabeli 3 przedstawiono średnie wartości czasochłonności zestawione w układzie gatunków o drewnie miękkim i twardym w kategoriach drzewostanów trzebieży wczesnych
i późnych. Wykazano istnienie istotnych statystycznie różnic w poziomach pracochłonności w wyróżnionych drzewostanach i kategoriach użytkowania. Estymowano jedno równanie regresji wielokrotnej – dla trzebieży wczesnych i późnych. Model regresji przyjął postać opisaną wzorem (1). Parametry równania zestawiono w tabeli 4. Wyniki badań wskazują na występowanie zależności pomiędzy czasochłonnością i określonymi elementami struktury czasowej dnia roboczego oraz długością wyrabianych wałków, oddającą zmienną miąższość wyrabianych wałków.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_2_2012.pdf

For citation:

MLA Szewczyk, Grzegorz, et al. "Multifactor analysis of time consumption in manipulation and cutting stacked wood into length." Acta Sci.Pol. Silv. 11.2 (2012): .
APA Szewczyk G., Sowa J.M., Kulak D., Stańczykiewicz A. (2012). Multifactor analysis of time consumption in manipulation and cutting stacked wood into length. Acta Sci.Pol. Silv. 11 (2),
ISO 690 SZEWCZYK, Grzegorz, et al. Multifactor analysis of time consumption in manipulation and cutting stacked wood into length. Acta Sci.Pol. Silv., 2012, 11.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume11/issue2/abstract-5.html