Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 11 (2) 2012 strony: 15-25

Dariusz Kulak, Janusz M. Sowa, Arkadiusz Stańczykiewicz, Grzegorz Szewczyk

University of Agriculture in Krakow

Uszkodzenia wierzchniej warstwy gleby przy pozyskiwaniu drewna z użyciem urządzeń agregowanych z ciągnikami rolniczymi

słowa kluczowe: szkody pozyskaniowe, procesor, wciągarka, trzebież
streszczenie:

W pracy porównano wpływ na glebę leśną trzech urządzeń agregowanych z ciągnikami rolniczymi – wciągarki linowej FRANSGARD 6000 GS oraz dwóch procesorów NIAB 5-15 i HYPRO 450. Zasadnicza różnica pomiędzy wymienionymi maszynami polega na tym, że wciągarka zrywa okrzesane strzały, a procesory całe drzewa, z koronami. Odsetek naruszonej gleby w trzebieżach późnych w drzewostanach sosnowych wyniósł odpowiednio: 1,2, 2,2 oraz 5,5. Analiza istotności różnic wskaźników Ug charakteryzujących powstałe uszkodzenia wykazała, że tylko wskaźnik obliczony dla procesora HYPRO jest istotnie większy niż pozostałe. Jednak odpowiednie zagęszczenie szlaków zrywkowych, co potwierdziła wykonana symulacja, pozwala na osiągnięcie porównywalnego poziomu szkód dla wszystkich badanych maszyn. Biorąc pod uwagę oddziaływanie na glebę leśną, stosowanie procesorów agregowanych z ciągnikami rolniczymi może być zalecane w drzewostanach trzebieżowych.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_2_2012.pdf

For citation:

MLA Kulak, Dariusz, et al. "Damages to the surface layer of soil during timber harvesting using the equipment aggregated with farm tractors." Acta Sci.Pol. Silv. 11.2 (2012): .
APA Kulak D., Sowa J.M., Stańczykiewicz A., Szewczyk G. (2012). Damages to the surface layer of soil during timber harvesting using the equipment aggregated with farm tractors. Acta Sci.Pol. Silv. 11 (2),
ISO 690 KULAK, Dariusz, et al. Damages to the surface layer of soil during timber harvesting using the equipment aggregated with farm tractors. Acta Sci.Pol. Silv., 2012, 11.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume11/issue2/abstract-2.html