Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 11 (1) 2012 strony: 15-26

Włodzimierz Stempski

Poznań University of Life Sciences

Analiza procesu pozyskiwania drewna metodą dłużycową w wariancie technologicznym z pomiarem długości i średnicy dłużyc przez operatora pilarki

słowa kluczowe: pozyskiwanie, pilarka, dłużyce, pomiar dłużyc
streszczenie:

 

Badania przeprowadzono w drzewostanie sosnowym, w wieku 80 lat o przeciętnej pierśnicy 24 cm i wysokości 22 m. Pozyskiwano dłużyce i sortymenty średniowymiarowe o długości 1,8 i 2,4 m. Analizowano średnie czasy trwania poszczególnych czynności w czasie operacyjnym, strukturę czasu operacyjnego oraz pracochłonność w tym okresie. Oceniono wpływ długości i średnicy pozyskiwanych dłużyc na w.w. charakterystyki procesu pozyskiwania. Czasy czynności mierzono stoperem, zastosowano metodę chronometrażu ciągłego. Wyodrębniono i pomierzono czasy następujących czynności: przygotowanie stanowiska, ścinka, zapięcie taśmy samozwijającej, wyrzynka dłużycy, pomiar, powrót do końca wymanipulowanej dłużycy, wyrzynka wałków, przejście do kolejnego ścinanego drzewa. Wyniki badań wykazały statystycznie istotne różnice średnich czasów trwania i średnich udziałów niektórych czynności w grupach drzew o różnych długościach i średnicach. W strukturze czasu operacyjnego najwyższe udziały odnotowano dla wyrzynki wałków i pomiaru. Stwierdzono, że największy wpływ na pracochłonność pozyskiwania drewna miała średnica wyrabianych dłużyc.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_1_2012.pdf

For citation:

MLA Stempski, Włodzimierz. "Analysis of timber harvesting process by means of the long-timber method in the technological variant with measurements of the length and diameter of logs by the chainsaw operator." Acta Sci.Pol. Silv. 11.1 (2012): .
APA Stempski W. (2012). Analysis of timber harvesting process by means of the long-timber method in the technological variant with measurements of the length and diameter of logs by the chainsaw operator. Acta Sci.Pol. Silv. 11 (1),
ISO 690 STEMPSKI, Włodzimierz. Analysis of timber harvesting process by means of the long-timber method in the technological variant with measurements of the length and diameter of logs by the chainsaw operator. Acta Sci.Pol. Silv., 2012, 11.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume11/issue1/abstract-2.html